Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Obecní úřad
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2007,

kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Rokytno č. 3/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru , přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Rokytno se na svém zasedání dne 12.12.2007 usnesením č. 6/2007 schválilo na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I.

Obecně závazná vyhláška č.3/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. se mění a doplňuje takto:

Článek 3. odstavec (1) se mění takto:

  1. Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 350 Kč za kalendářní rok.
    1. z částky 100 Kč za kalendářní rok
    2. z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

    Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.

NahoruNahoru 

Čl. II.

Ostatní ustanovení vyhlášky se nemění.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení, a to vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů, přičemž dnem vyhlášení je první den vyvěšení vyhlášky na úřední desce.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2008.

NahoruNahoru 


Lukáš Hošek ©1999-2018