Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Obecní úřad
Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č. 3/2005.

o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru , přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Rokytno se na svém zasedání dne 30.11.2005 usnesením č. 6/2005 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů , § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů , tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Správu poplatku vykonává obecní úřad Rokytno ( dále jen " správce poplatku " ) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

NahoruNahoru 

Čl. 2
Poplatník

Poplatek platí

 1. fyzická osoba , která má v obci trvalý pobyt , za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem , tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,

 2. fyzická osoba , která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
NahoruNahoru 

Čl. 3
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 350 Kč za kalendářní rok.
  1. z částky 100 Kč za kalendářní rok

  2. z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
  Skutečné náklady za rok 2005 činily 199.109,- Kč a byly rozúčtovány takto počet osob s trvalým pobytem 746 počet vlastníků staveb určených k rekreaci 38 celkový počet poplatníků 784 náklad na jednoho poplatníka 254 Kč

 2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce , je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
NahoruNahoru 

Čl. 4
Splatnost

Poplatek je splatný nejpozději do 31.3.kalendářního roku.

Při změně trvalého pobytu je poplatník povinen zaplatit poplatek nejpozději do konce následujícího měsíce, kdy změna vznikla.

NahoruNahoru 

Čl.5
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do konce následujícího měsíce ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 2. V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.
NahoruNahoru 

Čl.6

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek .Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

NahoruNahoru 

Čl. 7

Tomu , kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto obecně závaznou vyhláškou obce nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce uložit pokutu podle ustanovení § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

NahoruNahoru 

Čl. 8
NahoruNahoru 

Čl. 9

Rada obce může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky zcela nebo částečně prominout.

NahoruNahoru 

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se v plném rozsahu ruší obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru , přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů č.1/2005 schválená Obecním zastupitelstvem v Rokytně.

NahoruNahoru 

ČI. 11

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení, a to vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů, a účinnosti 1.1. 2006.


Lukáš Hošek ©1999-2018