Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Základní škola a mateřská škola Rokytno

Základní škola Školní družina Mateřská škola Školní jídelna


Základní škola a mateřská škola Rokytno
Mateřská škola
IZO 107 584 328
 • Kapacita mateřské školy je 36 dětí, jsou rozděleny do dvou oddělení
ředitelka školy: Mgr.Olga Brousilová
učitelky MŠ: pí. Hana Holubová
pí. Jana Bednářová, Dis.
domovnice: pí. Ladislava Matějková
telefonní číslo: 466 989 201
telefon na ředitelku: 739 203 103

Školka ve fotografiích 2005-2006.

1. Vzdělávání

probíhá podle Školního vzdělávacího programu "Svět v barvách duhy", který rozpracovává dokument Rámcový program pro předškolní vzdělávání (Č.j. 14 132/61-62).

Vychází z učení J.A. Komenského - z díla Velká Didaktika:

"Cílem naší didaktiky budiž od začátku až do konce: hledati a nalézati způsob, jak by měli učit méně ti, kteří vyučují, ale jak by se naučili více ti, kteří se učí."

Školní vzdělávací program "Svět v barvách duhy" rozpracovává pět oblastí a cílů Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Školní vzdělávací program vyjadřuje i logo mateřské školy. Pětibarevná duha se klene nad sluníčkem symbolizujícím hřejivé, bezpečné a otevřené komunikativní prostředí a je zakotvena v mraku plném srdíček, lásky a vzájemného porozumění.

Zveřejňujeme schémata 5 stěžejních oblastí barvy duhy z našeho Školního vzdělávacího programu:

I. Modrá barva duhy - barva nebe, vzduchu, vody

OBLAST: Biologická (RP - dítě a jeho tělo)
- pohyb, sport, zdraví

Záměr výchovně vzdělávacího úsilí = hlavní cíle předškolního vzdělávání.

Snažíme se stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu. Zaměříme se na rozvíjení pohybových a manipulačních dovedností dětí na zdokonalování sebeobslužných dovedností. Vedeme děti k postupnému vytváření zdravých životních postojů.

II. Žlutá barva duhy - barva slunce - nabíjející

OBLAST: Psychologická (RP - dítě a jeho psychika)
- řeč, jazyk slovo, myšlení, matem.představy,

Záměr výchovně vzdělávacího úsilí: našim cílem je u každého dítěte rozvíjet duševní pohodu, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč, jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli. Důraz klademe na sebevyjádření, sebehodnocení a postupné vytváření odpovědnosti.

III. Červená barva duhy - barva lásky, láskyplných vztahů, přátelství

OBLAST: Interpersonální (RP - dítě a ten druhý)
- komunikace, sebepoznávání, sebevyjadřování, sebehodnocení

Naším vzdělávacím působením pomáháme dítěti utvářet pozitivní vztahy k jinému dítěti či dospělému, posilujeme, kultivujeme a obohacujeme jejich vzájemnou komunikaci a tím zajišťujeme pohodu v mateřské škole.

IV. Oranžová barva duhy - barva ohně, květin, hřejivá

OBLAST : Sociálně kulturní (RP - Dítě a společnost)
- estetika, krása,umění, tvoření

Záměr výchovně vzdělávacího úsilí:

Pomáháme dítěti vstoupit do společenství ostatních lidí, do života lidské společnosti i do světa kultury a umění. Vedeme ho k tomu, aby si osvojilo potřebné dovednosti, návyky i postoje, aktivně se podílelo na vytváření pohody.

V. Zelená barva duhy - barva stromů, trávy, přírody, ekolologie

OBLAST: Enviromentální (RP - dítě a svět) Záměr výchovně vzdělávacího úsilí:

Dítě získává elementární povědomí o okolním světě, jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu. Vytváříme u dítěte základy otevřeného a odpovědného postoje k životnímu prostředí.

Školní vzdělávací program mateřské školy "Svět v barvách duhy" je na požádání k nahlédnutí u ředitelky školy.

Jak získáte informace o hodnocení výsledků vzdělávání dětí v MŠ.

Prostřednictvím schůzek v říjnu, v prosinci ( spojení s vánočním vystoupením dětí), v květnu ( spojené s vystoupením dětí věnované maminkám k svátku).

Krátkou aktuální informaci můžete od pí. učitelky získat při vyzvedávání dítěte z MŠ.
Rodiče si mohou s pí. učitelkou domluvit individuální konzultaci v době, která pí. učitelce nezasahuje do přímé práce s dětmi.

Pasivní účastí v průběhu výchovně vzdělávacího procesu.

Pí. učitelky zpracovávají na základě pozorování a rozboru výsledků práce dětí písemné hodnocení o průběhu předškolní přípravy dítěte vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. S písemným hodnocením, které obsahuje i další doporučení pro vzdělávání dítěte, je rodič pí. učitelkou seznámen a stvrzuje ho podpisem.

2. Přihlašování a odhlašování dítěte do mateřské školy

Přihlašování a odhlašování dětí k předškolnímu vzdělávání, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností zajišťuje ředitelka školy.

Přihlašování a odhlašování dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.

O zařazení dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

Při zápisu k předškolnímu vzdělávání případně v den nástupu dítěte do MŠ jsou jeho zákonní zástupci prokazatelně seznámeni s Řádem mateřské školy a s Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání a školské služby.

S případnými změnami v průběhu školního roku jsou též včas prokazatelně seznámeni.

3. Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

je podrobně rozpracováno ve Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání a školské služby. Směrnice je vyvěšena na úřední desce mateřské školy a rodiče se s ní seznamují při přijetí dítěte do MŠ a pak dle potřeby v průběhu roku.

A/ Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy

Dětem, které v příslušném školním roce dosáhnou 6 let věku, a dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky se v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatné vzdělávání.

Skutečnost, že se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy není podmíněna celkovou dobou, po niž se dítě v mateřské škole vzdělává, ani předpokládaným datem zahájení povinné školní docházky, ale výhradně věkem dítěte.

Dětem, jimž byl povolen odklad povinné školní docházky, lze bezúplatně poskytovat předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy dvakrát.

K plnění povinné školní docházky může být v daném školním roce přijato dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního. V období bezprostředně předcházejícím školnímu roku, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku, navštěvuje druhý ročník mateřské školy, který sice je posledním ročníkem předškolního vzdělávání u konkrétního dítěte, avšak nikoli posledním ročníkem mateřské školy. Vzdělávání v tomto ročníku se tudíž dítěti poskytuje za úplatu a přijetí k plnění povinné školní docházky nezakládá nárok na poskytování vzdělávání bezúplatně.

B/ Úplata

Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách stanovuje ředitelka mateřské školy na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30 června předcházejícího školního roku.

Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.

Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu je nutné z uvedených nákladů odečíst náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, nelze zahrnovat náklady na poskytování školního stravování.

Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty musí být počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.

Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku, nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.

Výše úplaty je stejná i pro cizince

C/ Úprava stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro případy omezené docházky dětí do mateřské školy - děti tříleté

 1. Ředitelka mateřské školy stanovuje zvláštní výši úplaty pro děti, které dosáhly 3 let věku, a kterým je docházka do mateřské školy omezena na nejvýše 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte. Úplata je stanovena na 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.
  V kalendářním měsíci v němž dítě dosáhne 3 let věku a začne docházet do mateřské školy nejvýše na 4 hodiny denně a jehož zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek, se na celý tento kalendářní měsíc použije zvláštní výše úplaty - tzn. 2/3 úplaty stanovené pro celodenní provoz.
 2. Formou individuálních správních rozhodnutí může ředitelka školy tuto úplatu v jednotlivých případech dále snížit.
 3. O snížení úplaty konkrétní zákonný zástupce žádá ředitelku školy. To znamená, že ředitelka z vlastní iniciativy nemusí následně snížit úplatu i v ostatních případech, které splňují tutéž podmínku. Případné další žádosti o snížení úplaty ze stejných důvodů musí ředitelka vyřídit shodným nebo podobným způsobem.

D/ Snížení úplaty za předškolní vzdělávání pro děti do 3 let věku, jimž byla docházka do mateřské školy omezena na nejvýše 5 kalendářních dní v kalendářním měsíci

 1. V případě těchto dětí záleží na správním uvážení ředitelky mateřské školy, zda sníží úplatu.
 2. O snížení úplaty z důvodu pobírání dávek požádá konkrétní zákonný zástupce. Ředitelka následně z vlastní iniciativy nemusí snížit úplatu i v ostatních případech, které splňují tutéž podmínku. Případné další žádosti o snížení úplaty ze stejných důvodů ředitelka vyřídí shodným nebo podobným způsobem.

E/ Omezení docházky do mateřské školy a úplata za předškolní vzdělávání v kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhne 4 let věku

 1. V konkrétním kalendářním měsíci se použije výše úplaty stanovená 2/3 úplaty pro celodenní provoz nebo celodenní výše úplaty, nelze však pro daný kalendářní měsíc v poměru odpovídajícím docházce dítěte do mateřské školy tyto dvě možnosti kombinovat.
 2. Zvláštní výše úplaty (2/3) se použije pouze tehdy, pokud byla v daném kalendářním měsíci omezena docházka dítěte do mateřské školy na 4 hodiny v rozsahu, který je nutný k zachování nároku na rodičovský příspěvek.
 3. Má-li být rodiči zachován nárok na rodičovský příspěvek v kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhne 4 let věku, musí být v celém tomto měsíci splněna podmínka docházky dítěte do mateřské školy v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny a to po celý kalendářní měsíc.
 4. V opačném případě (tzn. přesáhne-li v některém vyučovacím dni docházka dítěte do mateřské školy 4 hodiny) se použije běžná výše úplaty stanovená pro celodenní provoz.

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole
od 1.září 2006 do 31.srpna 2006

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:

 1. celodenní docházka (i nevyužitá ) 180,- Kč
 2. polodenní docházka (každodenní docházka jen na 4 hodiny z důvodu pobírání rodičovského příspěvku - děti 3-4leté) 120,- Kč
 3. docházka 5 dnů v měsíci (děti mladší 3 let) 120,- Kč
 4. jestliže nebude přerušen provoz na celé dva prázdninové měsíce(měsíce červenec a srpen), bude úplata při přerušení provozu delším než 5 dní v měsíci bude stanovena k 1.5.2007, v ostatních případech ihned
 5. vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně
 6. stanovená výše úplaty v bodech a)-e) platí i pro cizince

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním.


4. Stravování dětí

Dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání § 4 odst. 1 - je-li dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravuje se vždy.

Přihlašování a platba stravného

stravné se platí v hotovosti do šestého dne v měsíci vedoucí kuchařce.

Oběd na následující den se musí odhlásit nebo přihlásit den předem do 11:00 hod. nebo týž den do 7:00 hod.

Kalkulace stravného

děti MŠ
přesnídávka 5,50 Kč Za půldenní
stravování
11,50, Kč
(přesnídávka, oběd, nápoje)
oběd 14,00 Kč
svačina 5,50 Kč
na nápoje 2,00 Kč
celkem 27,00 Kč

Odhlašování obědů

V případě nemoci dítěte má rodič nárok si první den nemoci dítěte odnést oběd domů v jídlonosiči (je zakázáno vydávat obědy do skleněných nádob). Následující dny nemoci dítěte nárok na oběd zaniká.

Odhlašování dítěte ze stravování se provádí osobně, písemně nebo telefonicky - 466 989 201 u vedoucí kuchařky školní jídelny.

Pokud nedojde k odhlášení, je dítěti účtován celý měsíc.

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí den předem.


Lukáš Hošek ©1999-2018