Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Základní škola a mateřská škola Rokytno

Základní škola Školní družina Mateřská škola Školní jídelna


Základní škola a mateřská škola Rokytno
Základní škola
IZO 060 157 747
 • kapacita základní školy je 60 žáků
 • počet tříd: 3
ředitelka školy: Mgr.Olga Brousilová
třídní učitelky ZŠ: Mgr. Petra Raabová
Mgr. Martina Ehlová
učitelky výchov, prvouky: Milada Reinberková
Jana Brousilová
domovnice: pí. Alena Štejnarová
telefonní číslo: 466 989 201
telefon na ředitelku: 739 203 103

Škoní výlet 2006 fotografie.

Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Právní subjektivita a činnost organizace je vymezena ve zřizovací listině, kterou vydalo Obecní zastupitelstvo v Rokytně, dne 20. 04. 1994. K poslední změně zřizovací listiny došlo 01. 01. 2006, kde se změnil název školy na "Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice". IZO 060157747. Škola má povolenou hospodářskou činnost, kterou od 05. 02. 1997 provozuje na základě živnostenského listu vydaného Okresním živnostenským úřadem v Pardubicích.

Cílem koncepce

celého školského zařízení je postupně vytvářet otevřenou komunikativní školu, která pomůže dětem a žákům plně a všestranně se rozvíjet na základě poznávání sebe sama + porozumět komunitě, ve které žije a naučit se do ní aktivně a pozitivně zasahovat, na základě uvědomění si své zodpovědnosti. V souladu s obecně závaznými životními a mravními hodnotami, rozvíjet u žáků, dětí, přirozeně kladný vztah ke škole, ke vzdělávání, který umožňuje celoživotní rozvoj osobnosti a trvalý dlouhodobý zájem o vše co s prací školy souvisí, v dospělosti podporu cílů školy.

O co se snažíme:

Soustavně se zaměřujeme na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů.

Snažíme se rozvíjet přirozeně kladný vztah žáků i dospělých ke škole, který je dán podporou cílů školy a zájmem o vše, co s prací školy souvisí.

Materiálně technické zajištění školy

Profilace školy

 1. Naše škola je dostupná i žákům spádových obcí - obec zajistila dopravní obslužnost.
 2. Máme dobré materiální podmínky :
 3. Do vzdělávacího programu Základní škola je začleňována práce s informacemi. Žáci jsou vedeni k aktivnímu zmocňování se informací a k jejich zpracování.Na základě takto získaných vědomostí si utvářejí postoje k sobě samému i k okolní komunitě. Žáci se učí poznávat a hodnotit sebe i druhé.
 4. Od prvního ročníku žáci zpracovávají pravidelně v průběhu školního roku písemné sebehodnocení. Účastní se i konzultací rodič - žák - učitelka, kde se ústně sebehodnotí a vyučující s rodiči společně posuzují vývoj výchovně vzdělávacího procesu v průběhu školního roku, společně hledají postupy, jak vyřešit případné problémy.
 5. Škola využívá materiálů z celostátního projektu "Dokážu to?". Cílem je zprostředkovat žákům aktivity, které by přispěly k posílení komunikace se svými vrstevníky a bližšímu poznání sama sebe.
 6. Naší snahou je pojmout jazykovou oblast tak, aby žáci pochopili význam jazyka, jeho vývoj, aby jim jazyk umožnil pochopit a poznávat lidské činnosti, chování, postoje.
 7. Rozvíjíme osobnost dle individuálních zvláštností. Pro žáky s problémovými jazýčky je zajištěn servis logopedické asistentky, žáci s poruchami učení jsou v péči dyslektické asistentky. Úspěchy máme i se zařazením integrovaného žáka s asistentem do vyučovacího procesu. Nadaní žáci nebo žáci s určitými zájmy mají možnost díky individuální a diferencované péči rozvíjet se ve výchovně vzdělávacím procesu. Zapojují se do soutěží vyhlášených školou - celoroční literární soutěže, hudební, výtvarné, přírodovědné, matematické atd. Nejúspěšnější žáci reprezentují školu v regionálních kolech. Prozatím velmi úspěšně.
 8. Škola je zapojena do celostátního projektu "Školní mléko". V celém školském zařízení se realizuje pitný režim, kdy žáci mají možnost uspokojovat svou biologickou potřebu v průběhu celodenního pobytu ve školském zařízení.
 9. Pravidelně se účastní projektu Zdravé zuby.
 10. Škola v rámci svého protidrogového programu nabízí žákům volno časové aktivity - kroužky zaměřené na rozvoj zájmů žáků.
 11. Tradičně pořádáme školní Olympiádu zakončenou táborákem, přespáním ve škole s nezbytnou stezkou odvahy. Další tradicí jsou akce žáků ZŠ pro děti MŠ - Mikulášská nadílka, divadelní představení atd.. Občané hojně navštěvují veřejná vystoupení žáků, tradiční výstavu ve škole, kde se prezentují všechny zájmové kroužky
 12. Díky pochopení a finanční podpoře ze strany OÚ mají každoročně všichni žáci od 1.do 5.ročníku možnost účastnit se plaveckému kurzu.
 13. Žáci mají možnost navštěvovat ŠD, která je profesionálně vedena a je hlavně zaměřena na zájmovou a relaxační činnost.
 14. Škola je otevřená s koncepcí komunikativní školy. Rodiče žáků mají možnost kdykoliv bez ohlášení zúčastnit se vyučování i akcí pořádaných školou. Děti za doprovodu rodičů mohou využívat školní zahradu i mimo provoz školského zařízení za předpokladu, že rodiče zodpovídají za dodržování daných bezpečnostních pravidel = za bezpečnost a zdraví svých dětí.
 15. Rodiče využívají možnosti konzultačních hodin logopedické, dyslektické asistentky, třídní učitelky. Otevřeně vyjadřují své názory, aktivně vstupují do dění školského zařízení, někteří se aktivně podílejí na mimoškolní činnosti - vedou zájmové kroužky, organizují mimoškolní akce, zabezpečují školní i mimoškolní akce.
 16. Škola se stará o osvětu rodičovské veřejnosti, občanů - příležitostně zajišťuje a realizuje přednášky pro veřejnost. Informační tok jde i prostřednictvím Rokytenských novin, Zpravodaje pro rodiče a prostřednictvím různých informativních letáčků.Rodiče mají možnost zapůjčit si literaturu z učitelské knihovny.
 17. Vedeme žáky k poznávání a k úctě k tradicím, ke vzdělávání, ke své škole, svému bydlišti. Žáci si vytvořili hymnu školy, znak a logo. Učíme žáky, jak ovlivňovat své okolí - nebýt lhostejným, navrhovat řešení, přijmout odpovědnost.
 18. Při konfrontaci výsledků žáků a na základě pohovoru s vyučujícími z plně organizovaných škol docházíme k závěru, že jsou žáci dobře připraveni na přechod do vyšších ročníků.
 19. Silnou stránkou ZŠ je lidský potenciál, který vytváří příjemnou atmosféru.

Učební dokumenty

Na ZŠ vyučujeme dle dokumentu vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j. 16847/96-2. Dle rozhodnutí ředitelky byly dotace hodin ve IV. a V. ročníku rozděleny takto:

Výtvarná výchova - 2 hodiny týdně IV.ročník přírodověda - 2 hod. týdně
Hudební výchova - 1 hodina týdně vlastivěda - 1 hod. týdně
Pracovní činnosti - 1 hodina týdně ve druhém pololetí výměna hodinových dotací
Cizí jazyk - anglický od 3. řočníku  

Lukáš Hošek ©1999-2018