Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Základní škola a mateřská škola Rokytno

Základní škola Školní družina Mateřská škola Školní jídelna


Základní škola a mateřská škola Rokytno
Školní družina
IZO 117 500 05
  • kapacita školní družiny je 25 žáků
  • počet tříd: 1
ředitelka školy: Mgr.Olga Brousilová
vychovatelky: Milada Reinberková
Jana Brousilová
telefonní číslo: 466 989 201
telefon na ředitelku: 739 203 103

Družina ve fotografiích 2005-2006.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Poslání školní družiny

ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost ŠD vychází z koncepce školy - snaží se o rozvoj komunikačních dovedností, sebepoznávání, sebehodnocení, seberealizaci žáků a na získání dovednosti pracovat ve skupině, argumentovat, být tolerantní, postupně si uvědomovat, že mohu svým kladným chováním ovlivňovat prostředí, ve kterém se nacházím.

Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

Přihlašování a odhlašování

Ve školní družině je určena vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

Do ŠD mohou být dočasně umísťováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni jestliže:

Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

Vyzvedávání žáka ze ŠD za mimořádných okolností

Jestliže rodič neočekávaně, neplánovaně telefonicky oznámí p.vychovateli/ce, že žádá o uvolnění žáka ze ŠD, aby se sám dostavil na místo určené rodičem, sdělí tuto informaci p.vychovatel/ka ještě jinému pracovníkovi. Do docházkového sešitu napíše čas odchodu a že byl žák uvolněn na základě telefonátu. Zaznamená i jméno osoby, kterou informoval o obsahu telefonátu.

Při řešení složitých situací kontaktuje p. vychovatelka ředitelku.

Jestliže žák, kterého ze ŠD vyzvedávají rodiče, není do konce provozu rodiči vyzvednut, řídí se vychovatel/ka těmito pokyny:

V případě, že selhal telefonický kontakt, vychovatelka poučí žáka o BOZP (nejkratší cestě domů, dopravní kázni,…) a dohlédne na jeho odchod ze školy a žák odchází samostatně domů.

Stanovení výše úplaty ve družině

Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách - za období září až prosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Škola přijímá platby v hotovosti. Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s hospodářkou školy, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost.

Pokud za dítě není zaplacen poplatek, pověřená vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce - k termínům 30.9. a 31.1. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Výchovně vzdělávací proces

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

ŠD zřizuje zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce. Činnost v těchto kroužcích je poskytována za úplatu.

ŠD organizuje i další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Účast na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti jsou poskytovány za úplatu.


Příloha:

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro rok 2006 - 2007

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 60 Kč měsíčně zájmový kroužek 60,- Kč měsíčně

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním.

Podklady pro výpočet úplaty jsou součástí výroční zprávy pro rok 2005 - 2006.

Na požádání mohou být předloženy.


Lukáš Hošek ©1999-2018