Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Vydávání cestovních dokladů
Odkazy

Cestovní pasy se vydávají v územní platností do všech států světa. Cestovní pas obsahuje strojověčitelnou zónu a nosič dat s biometrickými údaji a vydává se ve lhůtě 30 dnů. Platí 10 let, u dětí od 0 do 15 let pět let. Pokud občan žádá o vydání cestovního pasu ve lhůtě kratší než 30 dnů, obdrží pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojověčitelné zóny, který platí 6 měsíců.

Pro překročení vnitřních hranic států evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz se strojověčitelnými údaji, pokud tento doklad nemá oddělenou vyznačenou část.

Kdo a za jakých podmínek

Kdo podává žádost

Kdo může převzít doklad

Při převzetí cestovního dokladu se vyžaduje osobní přítomnost občana, jemuž se cestovní doklad vydává nebo zákonného zástupce anebo osoby, která podala žádost místo zákonného zástupce (například pěstouna), u úřadu v místě trvalého pobytu občana. Převzetí cestovního dokladu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.

Jak a kam se obrátit

K vyřízení žádosti se musí občan obrátit:

Cestovní doklad lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana, a v zahraničí u zastupitelského úřadu. Cestovní doklad lze vydat až po zaplacení správního poplatku.

Co musíte předložit

Občan musí předložit:

Osvědčení o státním občanství.

Osvědčení o státním občanství vydává Krajský úřad Pardubického kraje, Jiráskova 20, úsek státního občanství, úřední hodiny pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.

O vydání osvědčení o státním občanství žádá zákonný zástupce nezletilého a předkládá:

rodný list dítěte
oddací list rodičů (případně rodné listy rodičů)
občanský průkaz zákonného zástupce

Poplatky, termíny

Správní poplatek
Správní poplatek se hradí v hotovosti na pokladně magistrátu( dveře číslo 114), popřípadě lze uhradit poplatek platební kartou přímo na přepážce.

U cestovního pasu se strojověčitelnou zónou a nosičem dat s biometrickými údaji (platí 10 let, u dětí ve věku od 0 do 15 let) zaplatíte:

Cestovní pas bez strojověčitelné zóny do 15 dnů (s dobou platnosti pasu 6 měsíců) stojí:

Lhůty pro vyřízení

Pas se strojověčitelnou zónou a nosičem dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů. Pokud občan žádá o vydání cestovního pasu ve lhůtě kratší než 30 dnů, obdrží pas bez strojověčitelné zóny.

Právní úprava

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

Opravné prostředky, sankce

Opravné prostředky
Cestovní doklady se vydávají a změny údajů v cestovních dokladech se provádějí ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád). Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí o odepření vydání cestovního dokladu nebo o zastavení řízení o vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřadu městské části určeného Statutem hlavního města Prahy, a v městech Brno, Ostrava a Plzeň magistrátů těchto měst (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností“) rozhoduje příslušný krajský úřad. Proti rozhodnutí úřadu městské části Prahy rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy.

Správní řízení ve věcech cestovních dokladů ukončené správním rozhodnutím, které je v právní moci, lze obnovit na návrh účastníka řízení nebo nařídí-li to příslušný správní orgán. Nové řízení provede správní orgán, kterého se důvod řízení týká. Řízení se obnovuje zejména v případech, kdy vyšly najevo nové skutečnosti a důkazy, které mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí. Důvody a postup při obnověřízení stanoví správní řád.

Rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů, která jsou v právní moci, může z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumat orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který tato rozhodnutí vydal. Rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů přezkoumává příslušný krajský úřad, v hlavním městě Praze magistrát, pokud byla vydána v rozporu s právními předpisy. Postup při přezkoumávání rozhodnutí, které je v právní moci, stanoví správní řád.

Postihy za porušení zákona

Nesplněním povinností uvedených v ustanoveních zákona o cestovních dokladech se občan dopouští přestupků. Přestupky jsou nově upraveny v § 34a zákona 329/1999 o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. Za přestupek na úseku cestovních dokladů občanů České republiky lze uložit pokutu do 10.000 Kč.

Další informace

Kdy je cestovní doklad neplatný

Před cestou do zahraničí

Před cestou do zahraničí by si měl každý občan zkontrolovat, zda má platný cestovní doklad. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě, zejména:

Kde získáte bližší informace

Bližší informace ohledně vstupu a pobytu na území cizích států lze získat na Ministerstvu zahraničních věcí nebo u zastupitelského úřadu státu, do kterého hodlá občan cestovat. To samé se týká i případného množství peněz v cizí měně, které občan může nebo musí při cestě do daného státu mít. Pokud se týká celních poplatků, informace lze získat na celních úřadech nebo na Ministerstvu financí.


Lukáš Hošek ©1999-2018