Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Základní informace o R35

Odkazy
R35 Aktuality
Základní informace o R35
Úsek Opatovice - Zámrsk
(Rokytno)

Fotografie a mapy
Silnice R35 je rychlostní silnice pro motorová vozidla, která bude po svém dokončení s 260 km délky nejdelší tuzemskou rychlostní silnicí. Povede v úseku státní hranice SRN - Liberec - Turnov - Hradec Králové - Vysoké Mýto - Mohelnice - Olomouc - Lipník n/Bečvou. Je důležitou dopravní tepnou především vnitrostátního významu a je též zahrnuta do transevropské dálniční sítě TEN. Na úrovni vnitrostátní dopravy je důležitá pro spojení severu Moravy s východem a severem Čech (propojí po jejich dokončení dálnici D47 s dálnicí D11), na úrovni mezinárodní dopravy umožní kvalitní dálniční spojení se severem Německa (společně s D8 a D5) a s Polskem (napojení na D11). Nesmíme též opomenout význam v převedení části transitní dopravy z dálnice D1, která by měla využí- vat po jejím dokončení kratší trasu D11+R35 mezi západem a východem.

Dálnice D35 Hradec Králové - Olomouc

Až do roku 1993 byl úsek Hradec Králové - Olomouc - Lipník n/ Bečvou plánován jako dálnice D35. Vládní usnesení č. 631/93 přeřadilo tento úseku do sítě rychlostních silnic jako R35 a byla vymezena rychlostní komunikace R35 v trase státní hranice - Liberec - Turnov - Hradec Králové - Česká Třebová - Mohelnice - Olomouc - Lipník n/Bečvou.


Jde o zrušenou trasu brzy doplnime aktualní.

Rychlostní silnice R35 je součástí mezinárodní trasy E442 Karlovy Vary - Liberec - Olomouc - Žilina (SR). Její nejstarší část je 26 km dlouhý úsek z Olomouce do Mohelnice, který byl budován ještě v dobách socialismu do konce 80. let.

V Pardubickém kraji je trasa R35 vybrána až po Zámrsk schválením 2. změn a doplňků ÚP VÚC Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace. O trase Vysoké Mýto - Mohelnice rozhodne až po schválení územního plánu Pardubického kraje. Úsek bude dlouhý přibližně 100 km (konečná délka závisí na zvolené trase) a bude v kategorii R 24,5.

Dálnice a rychlostní silnice v ČR

Dálnice a rychlostní silnice v ČR
(stav k roku 2003)

Česká republika v síti mezinárodních silnic

Česká republika v síti mezinárodních silnic "E"


Informace o rychlostní silnici R35

Turnov - Jičín - Hradec Králové - Vysoké Mýto - Mohelnice

Úsek Opatovice - Zámrsk

Na tento úsek je zpracováno krajinářské hodnocení a vyhledávací studie ( PÚDIS - 1995). MŽP ČR souhlasí s trasou, obsaženou v 2. změnách ÚP VÚC Hradecko-pardubické aglomerace. V současné době zpracovává zpřesnění technické studie Transconsult s termínem dokončení březen 2003 v trase, která je v souladu s 2. změnami a doplňky ÚP VÚC a dokumentaci EIA firma EVERNIA s termínem dokončení duben 2003. Při projednávání konceptu technické studie byl zjištěn konflikt s navrženou oblastí ochrany ptačích hnízdišť Komárov podle NATURA 2000. V rámci rozšířené studie a zpracovávání dokumentace EIA jsou zpracovávány návrhy řešení uvedeného střetu. O této problematice se jedná s MŽP.

Pro optimalizaci technického řešení přechodu R35 přes vodní tok Labe a jeho inundaci v délce cca 2 km v úseku Opatovice nad Labem - Bukovina byla zadána studie odtokových poměrů v inundaci Labe, ovlivněných výstavbou R 35 a silnice I/37 ( termín leden 2003 HYDROEXPERT).

Je zpracována dopravně inženýrská studie, modelující dopravní zatížení tras a související dopravní sítě v jednotlivých fázích uvádění staveb do R35 provozu (CITY PLAN). Trasa R35 je uvedena v zadání VÚC Pardubického kraje ( výkres limitů).

Základní technické informace

Rychlostní silnice R35 je navržena v kategorii R24,5/120, tzn. že se jedná o čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci se středním dělicím pásem s parametry směrových oblouků a podélných sklonů vyhovujícími pro návrhovou rychlost 120 km/h. Všechna křížení rychlostní silnice se stávajícími silnicemi, železničními tratěmi, polními a lesními cestami budou mimoúrovňová.

V úseku dlouhém cca 33,50 km jsou navrženy tyto mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Bukovina křižovatka se silnicí III/29823 a III/29810
MÚK Rokytno křižovatka se silnicí II/298 Býšť - Sezemice
MÚK Časy křižovatka se silnicí I/36 Pardubice - Holice
MÚK Dašice křižovatka se silnicí II/322 Pardubice - Vysoká u Holic
MÚK Roveň křižovatka se silnicí III/3225 Holice - Moravany
MÚK Ostrov napojení silnice I/17 Chrudim - Nová Ves na R35
MÚK Nová Ves křižovatka se silnicí I/35 Hradec Králové - Vysoké Mýto

V současné době je posuzována možnost výstavby další MÚK Radhošť v místě křížení R35 se silnicí II/305 Borohrádek - Luže. Počet a rozmístění mimoúrovňových křižovatek zajistí velmi dobrou obsluhu území a přístupnost všech obcí v regionu na nadřazenou síť rychlostních silnic a dálnic.

Trasa komunikace je vedena v maximálních možných vzdálenostech od zástavby obcí při dodržení normových parametrů pro danou kategorii R24,5/120. Niveleta (výšková úroveň násypů a zářezů) je navržena tak, aby kopírovala úroveň terénu a zároveň umožnila odvodnění komunikace. Součástí stavby bude i její ozelenění, tj. výsadba stromů a keřů na tělese silnice tak, aby byla optimálně začleněna do krajiny.

Současně s výstavbou rychlostní silnice budou řešeny i nezbytné přeložky a úpravy stávajících silnic. V dalších etapách projektové přípravy (dokumentace pro územní rozhodnutí) budou řešeny veškeré přeložky místních komunikací, polních a lesních cest i přístupy na pozemky.

Výhled:
V roce 2003 bude dokumentace předána na MŽP ČR s tím, že v tomto roce by měl být proces EIA ukončen vydáním stanoviska MŽP ČR a další přípravu počínaje zpracováním DUR bude zajišťovat správa ŘSD ČR Pardubice.

Zdroj: www.rsd.cz a www.ctrebova.cz/doprava

NahoruNahoru 


Fotografie a mapy

Lukáš Hošek ©1999-2018