Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Rokytenské noviny
Vyberte si ročník novin:
Prosinec 2006
Prosinec 2006

Zvolení zastupitelé

Při volbách do zastupitelstva obce Rokytno konaných dne 20. a 21.října 2006 byli zvoleni tito zastupitelé:

Příjmení , jméno funkce
Kubizňák Josef starosta
Trnka Jiří místostarosta
Minaříková Eliška člen rady
Leder Václav člen rady
Hadašová Julie MUDr. člen rady
Tomášková Petra předseda finančního výboru
Rážková Magdalena předseda kontrolního výboru
Komárková Kateřina předseda zdravotně - sociálně - kulturní komise
Boltíková Marcela  
Fousek Jiří  
Hošek Lukáš  
Izák Roman  
Leder Aleš  
Macháček Jiří  
Malík Jiří  
O čem se jednalo

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č.6/2006 ze dne 1.11. 2006

 1. Obecní zastupitelstvo volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. l ) zákona o obcích:
  1. starostu obce
   • Josef Kubizňák
  2. místostarostu obce
   • Jiří Trnka
  3. další členy rady
   • Eliška Minaříková
   • Václav Leder
   • MUDr. Julie Hadašová
 1. Obecní zastupitelstvo schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce
 2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
 3. Obecní zastupitelstvo volí: předsedu finančního výboru - Petra Tomášková
  předsedu kontrolního výboru - Magdalena Rážková
  předsedu zdravotně -sociálně -kulturní komise- Kateřina Komárková
 4. Stanoví výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva ve smyslu nařízení vlády č.37/2003 Sb. od 1.11.2006 do 31.12.2007

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 7/1/2006 ze dne 6.12. 2006

 1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední období.
 2. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2007 :
  Příjmy: 8.493.000,- Kč Výdaje: 8.493.000,- Kč
 3. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu k 6.12.2006 a to ve výši :
  Příjmy: 8.000,- Kč Výdaje: 8.000,- Kč
  Dále zastupitelstvo pověřuje účetní obce Rokytno paní Marcelu Kamenickou provedením případné rozpočtové změny v závislosti na přijatých dotacích a darech do 31.12.2006.
 4. Obecní zastupitelstvo , zřizuje ve smyslu § 120 zákona 128/2000 Sb. v platném znění "Osadní výbor" pro obec Bohumileč , která je místní částí obce Rokytno na dobu volebního období. Osadní výbor bude sedmičlenný v tomto složení:
  Předseda osadního výboru - Petr Koubek
  Členové osadního výboru - Kareš Martin, Bažant Jaroslav ml, Bulva Milan, Počan Pavel, Rážková Magdalena , Košová Nikola.
 5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí výsledek veřejnosprávních finančních kontrol.

 1. Obecní zastupitelstvo, schvaluje směnu pozemku s manželi panem Josefem Votrubou a paní Miluší Votrubovou a to p.p.č. 507/3 o výměře 52 m2 , p.p.č. 507/4 o výměře 81 m2 , stavební p.p.č. 2/2 o výměře 51 m2 ,ve vlastnictví obce Rokytno, za pozemek p.p.č. 786 o výměře 160 m2 ve vlastnictví pana Josefa Votruby a Miluše Votrubové, vše v obci Rokytno a k.ú. Bohumileč. Finanční vypořádání bude takto: Znalecké posudky budou placeny každý jednou polovinou.
  Žádost splňuje podmínky §39 zák. 128/2000 Sb v platném znění.
  Vyvěšeno 16.11.2006, Sejmuto 5.12.2006.
 2. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku manželům paní Marcele Vařečkové a panu Kamilu Vařečkovi, a to p.p.č. 154/67 o výměře 1368 m2 v obci Rokytno a k.ú. Rokytno za cenu 200 Kč/m2.
  Žádost splňuje podmínky §39 zák. 128/2000 Sb v pl. znění.
  Vyvěšeno 31.10.2006, Sejmuto 1.12.2006.
 3. Obecní zastupitelstvo, schvaluje prodej pozemku manželům paní Andree Cooper a panu Joel H. Cooper a to p.p.č. 1123/113 a p.p.č. 1123/114, v obci Rokytno a k.ú. Rokytno za cenu 35 Kč/m2.
  Žádost splňuje podmínky §39 zák. 128/2000 Sb v pl. znění.
  Vyvěšeno 16.10.2006, Sejmuto 1.12.2006.
 4. Obecní zastupitelstvo ruší bod č.7 usnesení 4/2005 pro netečnost manželů pana MUDr. Michala Strnada a paní Mgr. Zdeňky Strnadové, a schvaluje prodej p.p.č. 412/32 o výměře 1156 m2 v obci Rokytno a k.ú. Bohumileč pro paní Janu Jiráskovou za cenu 350, Kč/m2.
  Žádost splňuje podmínky §39 zák. 128/2000 Sb v pl. znění.
  Vyvěšeno 1.11.2006, Sejmuto 1.12.2006.
 5. Obecní zastupitelstvo schvaluje investici na opravu obvodového pláště čp.24 v Drahoši ve výši 40.000,- Kč. Pokud bude tato částka překročena o více než 10% podléhá navýšení schválení zastupitelstvu.
 6. Obecní zastupitelstvo schvaluje poplatek za svoz a likvidací odpadů ve výši 350,- Kč na obyvatele za rok 2007.

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 7/2/2006 ze dne 6.12. 2006

Obecní zastupitelstvo po projednání:
Souhlasí se vstupem obce Rokytno , jenž je členem Svazku obcí Loučná, do MAS - Region Kunětické hory.

Kanalizace

S potěšením můžeme konstatovat, že výstavba I. etapy tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod byla ukončena. Dne 14. prosince 2006 proběhlo kolaudační řízení, kdy bylo konstatováno, že můžeme spustit zkušební provoz, který je stanoven do 30.11.2007.

V tomto období se můžou domácnosti, které jsou v první etapě připojovat. Jsme si samozřejmě vědomi, že jsme se dostali do zimních měsíců a realizaci domovních přípojek můžou ohrozit mrazy. To je také jeden z důvodů, proč byl zkušební provoz stanoven až do 30.11. příštího roku.

Také se nás ptáte, kolik budeme platit stočné. První dobrá zpráva je, že ve zkušebním provozu tj. rok 2007 nebude žádné. V průběhu zkušebního provozu budou skutečné náklady vyčísleny a z těchto skutečných nákladů bude vypočítáno stočné, které bude stanoveno jako poplatek na občana. Vlastní částku nyní nemůžeme přesně určit, ale ze zkušeností obcí, které kanalizaci sami provozují se budeme pohybovat přibližně na polovině stočného než uplatňuje VaK Pardubice. Což je druhá dobrá zpráva.

Na druhou etapu (zbytek Rokytna) máme podanou žádost na stavební povolení a zároveň připravenou žádost na dotaci, která bude přes Ministerstvo zemědělství. Nyní nám nezbývá než doufat, že vlády budou vládnout a ministerstva pracovat. Protože stávající bezvládí se odráží i na schvalování dotací.
Poplatek za odpady

Poplatek za svoz a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2007 zůstává stejný jako v roce 2006 a to ve výši 350 Kč za osobu.

Splatný je do 31. 3. 2007.

Poplatek lze zaplatit takto:

 1. hotově v kanceláři obecního úřadu v Rokytně ( po, út, čt, pá do 15.30 hodin a st do 17 hodin )
 2. příkazem k úhradě
 3. poštovní poukázkou typu A ( hotovost - účet )

Majitelem účtu je Obec Rokytno.
Účet je vedený u České spořitelny v Pardubicích
Číslo účtu 1205 469 309 / 0800
Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol uvést číslo popisné domu.

Harmonogram svozů popelnic v roce 2007

svozovým dnem je pondělí

měsícden
leden2, 15, 29
únor12, 26
březen12, 26
duben 9, 23
květen 7, 21
červen 4, 18
červenec 2, 16, 30
srpen 13, 27
září10, 24
říjen 8, 22
listopad 5, 19
prosinec 3, 17, 31
Poplatek za psa

Poplatek za jednoho psa je 50 Kč, za každého dalšího 80 Kč.

Poplatek se platí za psa od stáří tří měsíců. V prvním roce se platí za poměrnou část roku.

Poplatek za psa lze zaplatit stejně , jako poplatek za odpad /při převodu na účet uveďte variabilní symbol - číslo domu/ , a je splatný do 31. 3.2007.

Opakování je matka moudrosti, tak již poněkolikáté připomínáme.

I když máme zaplacený poplatek za psa , přesto pro nás platí ustanovení místní vyhlášky o zákazu volného pobíhání psů. tím se rozumí, že každý pes má majitele, to znamená, že na ulici se pes nesmí nikdy objevit sám bez dozoru vlastního pána. Takto volně pobíhající pes může být odchycen odchytovou službou, umístěn do útulku a při jeho vyzvednutí si veškeré náklady za odchyt zaplatí majitel.

Plesová sezóna 2007

V roce 2007 se uskuteční v Rokytně v hospodě "U Pitrů" tyto plesy:

19.1.2007 Myslivecký ples
23.2.2007 Hasičský ples
10.3.2007 Maškarní ples
11.3.2007 Dětský maškarní ples
konec března 2007 3. školní plesDětský den

Dětský den v Rokytně, který proběhl 24.6.2006 se nám vydařil.Počasí nám přálo, zúčastnilo se 77 oceněných dětí za cestu pohádkovou loukou a spousta dalších. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem, kteří mi pomohli zrealizovat tuto akci. Jsou to tito: p.R.Trnka, p.Minaříková, p.Formánková, p.Fousek, p.Filouš, p.Filoušová, p.Kubizňák, p.Blažek, p.Dědková, p.Rieger ,sl.Nováková, p.Blažková, p.Fousková, p.Hošková, sl.Hošková, p.Kamenická, p.Netíková, p.Netík, p.Vápeníková, p.Zajícová, p.Zajíc st .+ ml., p.Kašparová, sl.Kašparová a pekárna Loskot.

V neposlední řadě děkuji panu Komárkovi za hlídání dětí. Dík.

Dětský den
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Dne 2.12.2006 se konala v hospodě U Pitrů mikulášská nadílka a tvořivé odpoledne nejen pro děti. V úvodu vystoupili děti ze základní školy. Potom jsme vyráběli vánoční přáníčka, svícny z jablíček, zápichy, zdobili jsme perníčky a větvičky. Sál hostince byl vyzdoben obrázky dětí ze základní a mateřské školy a vystavenými betlémy. Návštěvníci si také mohli zakoupit dětské knihy, svíčky a med. Na závěr odpoledne nás navštívili Mikuláš s čertem a andělem a rozdali dětem dárky.

Na této akci se podíleli: I.Dědková, J.Brousilová, O.Netíková, M.Hubačová, R.Rádl, Z.Trnková, R.Zajíc, A.Trojanová, P.Tomášková, H.Zbudilová, L.Vápeník, M.Rážková.

Poděkování za obě akce také patří rokytenskému Obecnímu úřadu , Základní škole a panu Blažkovi.

Jsem ráda, že je v naší obci tolik ochotných lidí. Ještě jednou díky a těším se na spolupráci v příštím roce.

Na závěr bych chtěla popřát všem hezké, klidné vánoce a šťastný rok 2007.

Kateřina Komárková
Vánoční bruslení

Zveme děti, ale i dospělé na tradiční vánoční bruslení, které se koná

24. 12. 2006 od 9.00 do 10.30 hodin
na zimním stadiónu v Třebechovicích.
Odjezd bude v 8,30 hodin od hospody v Rokytně.

Hráčům,fanouškům a dalším lidem bych chtěl popřát hezké prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů a štěstí v novém roce.

P.S. Pokud bude mrznout , bude bruslení i na Rokytenském rybníku - je napuštěný.

za HC ROKYTNO předseda oddílu Václav Leder
Výstavba družiny

Prakticky od začátku letošního roku probíhají přípravy výstavby "Družiny", která bude navazovat na základní školu. Ve své podstatě to bude samostatný objekt s přípojkami vody, plynu, elektro a kanalizace. To znamená, že tyto prostory bude možné využívat pro různé aktivity (sportovní, kulturní atd.) i občany obce a společenskými organizacemi.

K dnešnímu dni máme stavební povolení s nabytím právní moci. Dalším krokem bude vypsání výběrového řízení, aby v jarních měsících mohla být sepsána smlouva s vítězem soutěže.

Vlastní realizací předpokládáme v období jaro 2007 až jaro 2008 . Pokud vše dobře dopadne , budou toto nové zařízení naplno využívat děti ve školním roce 2008/2009.

Přístavba "družiny" pohledy

Přístavba družiny pohledy

Přístavba družiny pohledy

Přístavba "družiny" půdorys

Přístavba družiny půdorys


Informace z Bohumilče

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás touto cestou informovala o dění v naší obci. Vzhledem k výsledkům komunálních voleb, kdy obec Bohumileč získala do zastupitelstva obce pouze 1 mandát, byl zastupitelstvem obce stanoven dle §120 zákona 128/2000 Sb.o obcích osadní výbor obce Bohumileč o 7 členech. Tímto krokem získá naše obec další osobu s oprávněními ve vztahu k zastupitelstvu a radě obce - tou osobou je předseda osadního výboru - pan Petr Koubek. Dalšími členy os.výboru jsou pan Pavel Počan, Jaroslav Bažant ml., Martin Kareš, Milan Bulva, ing.Nikola Košová a zastupitelka Magdalena Rážková. Není lepší cesty pro komunikaci než přímé spojení zastupitel - osadní výbor, proto jsem se stala jeho členkou. Tímto krokem zapojujeme lidi, kteří mají zájem pro obec něco dělat. Byla bych velmi nerada, kdyby toto seskupení bylo pouze formální a veškeré rozhodování bylo opět jen na jednotlivcích. Doufám, že stanovení osadního výboru je dobrým krokem pro naši obec, vše záleží na komunikaci a i když, co člověk to jiný názor, mělo by nám všem jít o rozvoj a investice do obce. Osadní výbor byl stanoven na dobu určitou, a to do konce tohoto volebního období. V příštích komunálních volbách budeme mít opět šanci rozhodnout o členech a počtu zastupitelů naší obce, proto by bylo vhodné, poučit se z letošní situace, která nastala. Další informace o osadním výboru budou zveřejněny na nástěnce v obci, kterou se budu snažit dát v nejbližších dnech do pořádku. Ráda bych tam také uveřejnila aktuální informace z OÚ Rokytno - ohledně etap kanalizace, kontaktní telefonní čísla na obec, informace o svozu odpadu, o výměně popelnic, o akcích pro děti atd...

Dne 2.12. jsme se i my maminy z Bohumilče malou měrou podílely na Mikulášském tvoření v Rokytně U Pitrů. Touto cestou děkuji paní ing. J.Veselé za pomoc a podporu.

Jak jste jistě zaznamenali do naší obce dorazila dne 5.12. v podvečerních hodinách Mikulášská delegace, která děti jednak malinko postrašila, ale i pobavila. Moc děkuji všem, kdo se ke mně přidali a do vesnice za dětmi vyrazili.

Dalším milým dárkem k Mikuláši pro děti z Bohumilče byla jistě pohádka Čert a Káča, kterou jsme navštívili dne 9.12. v KD Dubina v Pardubicích. Vstupné a dopravu nám zajistil OÚ Rokytno. Jelikož většina dětí i rodičů velmi kladně uvítala tento nápad - návštěva pohádky - ráda bych tuto akci - po domluvě s OÚ Rokytno - zopakovala a těším se v roce 2007 na další malý výlet za pohádkou do Pardubic.

Přeji Všem krásné, klidné Vánoce a šťastný,úspěšný rok 2007.

Magdalena Rážková
Zpráva o činnosti SDH Bohumileč.

V letošním roce nebylo nutné zasahovat u žádného požáru ani jiné živelné události a tak jsme se věnovali naplánovaným akcím. První z nich byla výroční valná hromada sboru, která se konala tradičně ve Dřítči a to 13.1.2006.

První jarní akcí je už několik let pálení čarodějnic. Letos 30.4. připadlo na neděli, což bylo znát na účasti, protože ve stejný den se v okolí konalo mnoho podobných akcí a tak přišli v podstatě jen místní. Menší účast ovšem ani zdaleka neubrala na zábavě. Občanům, kteří přispěli na letošní oheň palivem je nutno poděkovat za ukázněnost. Letos totiž nebylo potřebné před zapálením ohně odstraňovat odpady, které nelze pálit.

Krátce po této akci, proběhla schůze sboru. Konala se 7.května v místní hospodě a hlavním bodem programu bylo předání ocenění hasičům. Je jen škoda, že v předchozích letech se na vyznamenávání zapomínalo a tak někteří starší členové nemohli dostat ocenění, jaká by si zasloužili, ale lépe pozdě než nikdy. Po skončení oficiální části schůze, jsme ještě "zachránili" místnému pořadateli diskotéku, kde by účast bez nás byla mizivá.

10.6. jsme se zúčastnili soutěže v požárním útoku. Zde je nutno uznat, že máme mezery a lepších výsledků dosahujeme pouze vyjímečně. Je to dáno tím, že hasičskému sportu jako takovému se cílevědomě nevěnujeme, máme zastaralou techniku, kterou je pro jednu soutěž v roce zbytečné inovovat a tréninku se nevěnujeme tak jako družstva na špici startovního pole. V této soutěži platí známé heslo "není důležité vyhrát, ale zúčastnit se" dvojnásob, no a nad někým ta Bukovina vyhrávat musí :-).

Důležitější než v soutěži je obstát při cvičném poplachu a to se nám letos podařilo. Je samozřejmé, že v případě jednotky JPO V s daným způsobem vyrozumění je úspěch podmíněn i jistou dávkou štěstí, ale děláme co můžem a štěstí jsme měli, takže když nám 19.7. poplach "pískli", bratr Čapek nešetřil slovy chvály. Ze 14 členů se dostavilo do několika minut 9.

Již třetím rokem jsme koncem prázdnin navštívili jihočeskou vesničku Hoštice, kterou proslavil ve svých filmech režisér Zdeněk Troška a kde se v této době koná akce nazvaná Stodola Michala Tučného. Letos byl program velmi vydařený a zejména nám přálo počasí, což je pro akci tohoto druhu velmi důležité.

Rovněž tradicí se stala akce, kterou nazýváme: "Vítání nového školního roku". Akce byla opět vydařená a zábava velmi dobrá. Opékala se vepřová kýta a děti dostaly dárkové balíčky. Tato akce nahradila dříve pořádaný den dětí, který byl vždy rovněž velmi úspěšný, ale zde čekáme na iniciativu z řad mladších hasičů, kteří mají školní a předškolní děti.

Další akcí byla dálková doprava vody, která se konala u nás a nakonec proběhla úspěšně. Nutno však připomenout, že změna termímu několik dní před akcí není zrovna seriózní. Akce se tedy konala místo naplánovaného 7.10. až 14.10.

Poslední letošní akcí byla výroční valná hromada sboru, které se konala 17.11. v klubovně u hasičské zbrojnice. Po oficiální části následovala volná zábava a oblíbené grilování vepřového.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se našich akcí účastní, protože bez nich by to nešlo, ale i těm kteří nepřijdou a jsou shovívaví k naší zábavě. O všech našich akcích pořádaných pro veřejnost informuje včas obecní rozhlas, nebo naše internetové stránky http://hasici-bohumilec.wz.cz.

Ing. Martin Kareš
Z evidence obyvatel

Obec Rokytno měla k 30.11.2006 celkem 772 obyvatel.

  počet obyvatel z toho
  do 18 let nad 18 let
Rokytno 603 118 485
Bohumileč 111 22 89
Drahoš 30 6 24
Zástava 28 11 17
CELKEM 772 157 615

Základní škola informuje
Základní škola informuje

Vzhledem k pobytu žáků ZŠ na horách se mění termín zápisu do 1.ročníku ZŠ. Zápis pro školní rok 2007/2008 proběhne ve čtvrtek 11.1.2007 od 14:00 hodin do 17:30 hodin v budově ZŠ.

Co budete potřebovat?

Rodný list dítěte, občanský průkaz, přezůvky a dobrou náladu.

Děti, které měly odklad školní docházky jsou do školy pro následující školní rok přijaty a nemusí se zápisu již zúčastnit.


Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2007/2008

Přihlášky si můžete vyzvednout ředitelky v průběhu měsíce ledna až dubna. V dubnu odevzdejte vyplněné přihlášky a proběhne přijímací řízení. V případě většího počtu zájemců o umístění v MŠ se ředitelka při svém rozhodování bude řídit kritérii pro školní rok 2007/2008. Kritéria zveřejňujeme:

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ v případě počtu zájemců přesahujícího kapacitu MŠ

 1. Dítě je předškolák.
 2. Matka dítěte je zaměstnaná, dítěti jsou 4 nebo 3 roky.
 3. Dítěti jsou 4 roky a matka je doma se sourozencem.
 4. Dítěti jsou 3 roky a matka je doma se sourozencem.
 5. Dítě je mladší 3 let a matka je v době provozu MŠ zaměstnaná.
 6. Dítě je mladší 3 let a matka je doma se sourozencem.
 7. Přednostně jsou přijímány děti, které spádově bydlištěm patří ke škole.

Rodič, zástupce dítěte obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte.

Děti, které, dík obcí zrušené výjimce z počtu dětí zařazených do MŠ, přerušily vzdělávání v MŠ nebo v průběhu školního roku nenastoupí do MŠ, po dohodě s rodiči nastoupí do MŠ od 1.9.2007, jedná se o pět dětí.

Předpokládáme, že vzdělávání v MŠ ukončí přibližně 15 dětí. To znamená, že pro příští školní rok můžeme přijmout přibližně 10 dětí.


Těšíme se z toho, že se děti v MŠ začaly rozvíjet, v oblasti jazykové a hudební, formou zájmových kroužků.

Dva kroužky hry na zobcovou flétnu vede paní Ďoubalíková z Býště.

První doteky anglického jazyka umožňuje našim 23 dětem paní Blechová z Hoděšovic. Děti jsou též rozděleny do dvou skupin.

Nechť děti se svými vedoucími prožijí radostné chvíle.


I ZŠ nabízí žákům možnost zdokonalovat se ve hře na zobcovou flétnu.

Této možnosti z celkového počtu 39 žáků ZŠ využívá 12 žáků. Největší zájem je však o anglický jazyk. 29 žáků je rozděleno do skupin podle jazykové vyspělosti.

Kroužek zobcové flétny pracuje pod vedením pí.učitelky Milady Reinberkové, žáci z kroužku anglického jazyka pracují s pí. učitelkou Petrou Raabovou.

O žáky s poruchami učení pečuje dyslektická asistentka pí.učitelka Martina Ehlová. Děti z MŠ si brousí jazýček s pí.učitelkou Kuchařovou.

Své zájmy žáci rozvíjí i ve školní družině. Plní různorodé úkoly, které prolínají celoroční hrou a jsou po měsíci vyhodnocováni. Jednou v týdnu je dne ve školní družině plně v režii žáků. Připravují si pro své kamarády mozaiku rozmanitých činností, učí se organizovat, vzájemně se bavit.

Nyní se však všichni těší na voňavý čas Vánoc plný světýlek okolo nás i v nás, čas prosycený očekáváním, vůní a láskou.


Vážení a milí spoluobčané,
přeji Vám, abyste vánoční čas prožili v klidu a v pohodě s těmi, které máte rádi.

Olga Brousilová

V letošním roce se narodili
V letošním roce se narodili
Tereza Jandová Rokytno
Markéta Lederová Rokytno
Tereza Morávková Rokytno
Stela Stillerová Rokytno
Irena Petrásková Zástava
Touto cestou jim přejeme hodně zdraví a štěstí v jejich životě.


Odešli z našich řad
Milada Bočková Rokytno
Růžena Trojanová Bohumileč
Jiří Izák Rokytno
Eva Kotýrová Rokytno
Vlasta Bernkrautová Rokytno
Jaroslava Šlímová Rokytno
Marie Chaloupková Drahoš
Vzpomínáme.
Odešli z našich řad
Klidné prožití vánočních svátků, mnoho pracovních i osobních úspěchů a pevné zdraví v roce 2007 přeje Obecní úřad Rokytno


Rokytenské noviny vydává v Rokytně Obec Rokytno, IČO 274178 ,vychází jako občasník číslo prosinec 2006 vyšlo 20. 12.2006 registrační číslo MK ČR E 11467

Lukáš Hošek ©1999-2018