Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Rokytenské noviny
Vyberte si ročník novin:
Prosinec 2004
Ke stažení ve formatu PDF Ke stažení ve formatu PDF
Milan Čáslavský 4.ročník
Milan Čáslavský 4.ročník

O čem se jednalo

Za období od minulého vydání rokytenských novin jednalo zastupitelstvo 1 x.

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 5/2004 ze dne 8. 12. 2004

 1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední období.
 2. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2005. Příjmy: 8.149.200,- Kč Výdaje: 8.149.200,- Kč
 3. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu:
  Příjmy: 224.000,- Kč Výdaje: 224.000,- Kč.
  Dále zastupitelstvo pověřuje účetní OÚ paní Marcelu Kamenickou provedením případné rozpočtové změny v závislosti na přijatých dotacích do 31. 12. 2004.
 4. Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně závazné vyhlášky:
  č .2/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  č.3/2004 o místních poplatcích
  č.4/2004 o zrušení vyhlášky č.1/2004 o poplatku za MŠ a ŠD
 5. Obecní zastupitelstvo schvaluje Zprávu Finančního úřadu v Pardubicích o kontrole na neinvestiční dotaci na akci "Oprava obecní hospody Bohumileč" a dále Protokol o výsledku následné veřejnosprávní finanční kontroly fotbalového klubu Čemus Rokytno a zprávu o předběžné kontrole hospodaření oddílu HC Rokytno.
 6. Obecní zastupitelstvo ukládá zástupci obce Rokytno, na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. se sídlem Pardubice ,Teplého 2014 hlasovat proti vstupu strategického partnera a prodeji části podniku.
 7. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků pro manželé pana ing. Ivo Minaříka a paní Elišku Minaříkovou oba bytem Rokytno 134 , a to p.p.č. parcelu 1123/163 o výměře 93 m2 v obci a k.ú. Rokytno za cenu 35 Kč/ m2.
  Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném znění.
  Vyvěšeno 15. 9. 2004, Sejmuto 15. 10. 2004.
 1. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků pro manželé pana Miloše Lorence a paní Hanu Lorencovou bytem Kašparova 1434 , Pardubice a to p.p.č. 1123/214 o výměře 15 m2 v obci a k.ú. Rokytno za cenu 35 Kč/m2.
  Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném znění.
  Vyvěšeno 27. 10. 2004, Sejmuto 7. 12. 2004.
 2. Obecní zastupitelstvo schvaluje odměny pro neuvolněné členy obecního zastupitelstva dle Nařízení vlády č. 37/2003 ve znění nařízení vlády č.337/2004 Sb.
Multifunkční areál Lesopark Kunětická hora

Na bývalém složišti popílku "Dříteč" byla provedena rekultivace.

V současné době "Nadační fond Lesopark Kunětická hora ,Pardubice" připravuje záměr na vybudování Multifunkčního areálu Lesopark Kunětická hora , který bude sloužit široké veřejnosti ke sportovní činnosti. Bude obsahovat zejména víceúčelová hřiště ( florbal , hokejbal , basketbal , minikopaná ) , tenisové a volejbalové kurty , golfové hřiště , stezky pro kolečkové brusle a cyklistiku , prostor pro další sportovní aktivity ( stolní tenis , petanque , minogolf , atd ) . Součástí bude i půjčovna sportovního náčiní , regenerační centrum a restaurace s ubytovací kapacitou . Celková plocha zájmového území pro realizaci multifunkčního sportovního areálu činí 129 ha.

Výše uvedený záměr je vyvěšen na úřední desce v budově obecního úřadu.

Věříme, že se nadačnímu fondu podaří dotáhnout tento projekt do zdárného konce.

Multifunkční areál Lesopark Kunětická hora


Jak třídíme a likvidujeme odpady

Tak jako v loňském roce i letos nejprve velké poděkování všem , kteří poctivě třídí odpady . Protože dobrým přístupem k třídění odpadů se nám podařilo vytřídit docela velkou hromadu druhotných surovin , které by jinak skončily na skládce.

Skutečná čísla za období říjen 2003 až říjen 2004:

Druh odpadu Množství odpadu
Plasty 7,279 t
Sklo 8,750 t
Kovy 13,140 t
Papír 2,810 t
TKO 53,550 t

Příjmy 10/03 - 10/04 Výdaje 10/03 - 10/04
od občanů 212.700 Kč Odvoz netříděných odpadů 136.730 Kč
EKOKOM 61.370 Kč Odvoz tříděných odpadů 99.550 Kč
ostatní příjmy. smlouvy, pron. popelnic 16.590 Kč nákup popelnic a kontejnerů 55.382 Kč
Celkem 290.660 Kč Celkem 291.662 Kč

Z výše uvedené tabulky je patrné , že docela významnou příjmovou položkou jsou příjmy od "Ekokomu".

Jedná se vlastně o odměnu za vytříděné plasty, sklo, kovy a papír.

Pokud bychom netřídili a nebyl příjem od "Ekokomu" , zvýšil by se poplatek na občana přibližně o 85,- Kč, pro čtyřčlennou rodinu je to 340,- Kč. To znamená , že na závěr můžeme konstatovat - třídit se vyplatí.

Krajský úřad v letošním roce vyhlásil dotaci na nákup kontejnerů na tříděné plasty (žluté kontejnery). Smyslem dotace bylo podpořit třídění plastu . Obce , které se zapojily dostaly za jeden zakoupený kontejner dva kontejnery zdarma . Samozřejmě jsme nezůstali stranou a zakoupili tři a šest jsme dostali zdarma . Na základě toho , že máme kontejnery vlastní byla vypovězena smlouva s firmou Marius Pedersen , které jsme platili pronájem za jeden kus 140 Kč měsíčně ( asi 15.120,- Kč za rok).

Jelikož firma Marius Pedesen pro rok 2005 neposlala svoji nabídku cen za svoz odpadů byla podepsána smlouva na likvidaci všech odpadů se Službami města Pardubic ( bývalé Technické služby ).

Harmonogram svozů popelnic v roce 2005

svozovým dnem je pondělí

měsíc den
leden 3, 17, 31
únor 14, 28
březen 14, 28
duben 11, 25
květen 9, 23
červen 6, 20
červenec 4, 18
srpen 1, 15, 29
září 12, 26
říjen 10, 24
listopad 7, 21
prosinec 5, 19

Poplatek za odpady

Všechna výše uvedená opatření nám pomohla snížit celkové náklady za likvidaci odpadů i přesto , že pro rok 2005 stouply vstupy pro svozové firmy a tím samozřejmě i pro nás (poplatek státu za uložení 1 tuny o 100,-Kč více, DPH z 5% na 19 %).

Pro názornost uvádíme stručný rozpočet příjmů a výdajů na likvidaci odpadů pro rok 2005.

Příjmy Výdaje
od občanů 212.000 Kč Netříděné odpady 155. 900 Kč
EKOKOM 70.000 Kč Tříděné odpady 89.7673 Kč
ostatní 8.000 Kč Nebezpečný odpad 15.000 Kč
  nákup popelnic 30.000 Kč
Celkem 290.000 Kč Celkem 290.573 Kč

Na základě uvedeného rozpočtu jsme mohli s potěšení konstatovat (a tak bylo schváleno zastupitelstvem ), že poplatek za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2005 bude stejný jako v roce 2004 tedy 300 Kč za občana.

Poplatek se skládá:

 1. z částky 75 Kč za kalendářní rok za tříděný odpad
 2. z částky 225 Kč za kalendářní rok za netříděný komunální odpad. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady za rok 2004 ( odvoz TKO a nákup popelnic na TKO ) činí 164.183,- Kč za 730 obyvatel.

Splatný je do 31. 3. 2005.

Poplatek lze zaplatit takto:

 1. hotově v kanceláři obecního úřadu v Rokytně (viz. Úřední hodiny)
 2. příkazem k úhradě
 3. poštovní poukázkou typu A
  ( hotovost - účet )

Majitelem účtu je Obec Rokytno.

Účet je vedený u České spořitelny v Pardubicích Číslo účtu 1205 469 309 / 0800

Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol uvést číslo popisné domu.

Poplatek za psa

Poplatek za jednoho psa je 50 Kč, za každého dalšího 80 Kč.

Novelou zákona o místních poplatcích došlo ke změně - poplatek se neplatí za štěně do stáří tří měsíců, platí se za zbývající poměrnou část roku.

Poplatek za psa lze zaplatit stejně , jako poplatek za odpad /při převodu na účet uveďte variabilní symbol - číslo domu/, a je splatný též do 31. 3. 2005.

Opakování je matka moudrosti, tak již poněkolikáté připomínáme.

I když máme zaplacený poplatek za psa, přesto pro nás platí ustanovení místní vyhlášky o zákazu volného pobíhání psů. tím se rozumí,že každý pes má majitele , to znamená, že na ulici se pes nesmí nikdy objevit sám bez dozoru vlastního pána. Takto volně pobíhající pes může být odchycen odchytovou službou, umístěn do útulku a při jeho vyzvednutí si veškeré náklady za odchyt zaplatí majitel psa.


Z evidence obyvatel

Rokytno mělo k 31. 11. 2004 727 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu.

  celkem z toho
do 18 let 18 - 60 let 60 let a více
Rokytno 556 112 347 97
Drahoš 31 7 18 6
Bohumileč 114 21 66 27
Zástava 26 10 16 0

Nejčastější příjmení

v Rokytně
Čapek - Čapková 16 osob
Trnka - Trnková 12 osob
Izák - Izáková 11 osob

v Bohumilči
Mareš - Marešová 11 osob
Klouček - Kloučková 10 osob
Albrecht - Albrechtová 7 osob

Nejčastější jméno

v Rokytně a Drahoši
Marie 31 x Jiří 38 x
Jana 19 x Jan 21 x
Hana 10 x Josef 17 x

V Bohumilči a Zástavě
Marie 13 x Josef 8 x
Zdeňka 3 x Jaroslav 6 x
Miroslava 3 x Václav 6 x

Nejčastější jméno u dětí do 18 let

Michaela 7 x Jan 7 x
Kateřina 6 x Ondřej 7 x
Tereza 7 x Jakub 6 x

Sloupek dopisovatelů


(Tyto příspěvky nejsou upravovány)

Vzpomínka

V úterý dne 9. listopadu 2004 zemřel náš spoluobčan , rokytenský rodák pan Ladislav Kašpar. Skončil se tak jeho nerovný zápas s těžkou a nepřekonatelnou nemocí.

Láďa byl pro mne typický rokytenský rodák a jeho odchodem jsme ztratili významnou osobnost v naší obci. Dokázal na sebe brát i svou účastí pomáhat na veřejných pracech, zejména pak na stavbě budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Významně se zasloužil o její výstavbu a dokončení.

Podpořil vznik našeho místního výboru svazu důchodců a to především založením fotodokumentační kroniky , když si sám fotografoval všechny naše stavby v obci a potom ji i dokončil. Po řadu let byl zapojen do různých komisí.

Láďa byl člověk usměvavý a všude po něm zůstávají jen vzpomínky milé a citlivé. Když svůj pracovní věk končil v družstvu Znak v Hradci Králové a v továrně na piána , byl stále zván mezi své spolupracovníky, aby se ještě do práce vrátil a tam radil i rozdával své celoživotní zkušenosti. Však si ho mnozí z nás budou pamatovat i ve službě oprav kol.

Jeho duše byla však v zajetí hudby. Rád a ochotně nám často zahrál na schůzích důchodců i jinak. Jeho niterný vztah k hudbě mu vtiskl do tváře milý a trvalý úsměv i lásku k nám jeho spoluobčanům.

Já touto cestou mu za vše, co pro nás vykonal, upřímně a kamarádsky děkuji.

V Rokytně dne 15. listopadu 2004

Jan Kopřiva

Svět Internetu


Nevíte, co dělat, a rádi byste navštívili nějakou zajímavou stránku ? Lukáš Hošek pro Vás připravil pár zajímavých odkazů na webové stránky. Seznam odkazů také najdete na stránkách naší obce www.rokytno.cz


Průvodce Českým rájem na internetu
Slyšel jsi někdy o Českém ráji a chtěl by ses tam podívat? Potřebuješ sehnat informace o tom, jak tam co vypadá, co všechno se tam dá podnikat? Tak to ti poradí webové stránky http://ceskyraj.tur.cz. Přivítá tě úvodní fotografie a mapa celého tohoto území...


Nový pohádkový server
Tento měsíc se na Internet dostal nový server pro děti. Zabývá se různými pohádkami, které si můžeš číst kdykoliv budeš mít chuť.
Každých čtrnáct dní se pak na serveru s názvem http://pohadky.zde.cz budou objevovat ty nejnovější pohádky.


Větrné mlýny ČR
Zajímají tě nejrůznější stavby z historie, které se dají navštívit?
Co takhle větrné mlýny?
Na stránce http://weselka.euweb.cz/mlyny najdeš seznam větrných mlýnů na území ČR.


Muzea na webu
Velmi podrobný seznam muzeí a jejich expozic nabízí webové stránky www.muzeum.cz. Vyhledat si tak jakékoliv muzeum v jakémkoliv městě České republiky můžeš buď podle názvu města, nebo podle výstavy, kterou hledáš. Je zde také seznam spousty dalších webových adres jednotlivých muzeí.

Internetové jednohubky:

Zpráva hokejového klubu HC Rokytno

Hokejovou sezónu 2004-2005 jsme zahájili 23. 10. 2004 na ledové ploše malé haly v Pardubicích utkáním s mužstvem Jezbořic, které jsme bohužel prohráli 4 : 3. Další zápas se hrál o týden později 31.10.2004 a to s týmem s názvem Jezevci. Tento zápas se nám již podařilo vyhrát v poměru 3 : 2, když vítěznou branku jsme vstřelili 8 vteřin před koncem utkání. Dalším naším soupeřem bylo mužstvo DSD, se kterým se prohrálo 4 : 1. Následoval zápas s mužstvem Lázně Bohdaneč, které se hrálo 13. 11. 2004 a skončilo divokým výsledkem v poměru 10 : 10. V tomto zápase se nám podařil téměř neuvěřitelný zvrat výsledku , protože jsme po první třetině prohrávali 5: 1 a po druhé třetině 10:3. V poslední třetině se nám podařil obrat v zápase a vstřelili jsme 7 branek a mnoho nechybělo abychom tento zápas vyhráli. Další utkání se hrálo 28.11.2004 s týmem Přelouče, který jsme vyhráli 9 : 4. Zatím poslední zápas jsme sehráli 11. 12. 2004 s mužstvem Labská, které jsme prohráli v poměru 7 : 3. Toto bylo seznámení s výsledky mužstva HC Rokytno.

Dále bych chtěl pozvat děti, ale i dospělé na tradiční vánoční bruslení, které se koná
24. 12. 2004 od 10 hodin
na zimním stadiónu v Třebechovicích.

Odjezd bude v 9 hodin od hospody v Rokytně.


Hráčům,fanouškům a dalším lidem bych chtěl popřát hezké prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů a štěstí v novém roce.

za HC ROKYTNO předseda oddílu Leder Václav

Výsledná tabulka k 15. prosinci 2004

1. HC Jezbořice 6 6 0 0 53:14 12
2. Střída sport 6 5 0 1 63:21 10
3. HC Labská 5 4 0 1 27:11 8
4. HC Bohdaneč 6 3 1 2 43:41 7
5. DSD Plus 5 3 0 2 24:16 6
6. HC Rokytno 6 2 1 3 29:31 5
7. HC Jezevci 5 2 0 3 22:22 4
8. HC Storm 6 1 0 5 17:49 2
9. HC Přelouč 6 1 0 5 20:57 2
10. HC Severka 5 0 0 5 17:53 0

Plesová sezóna 2005Plesová sezóna 2005


V roce 2005 se uskuteční v Rokytně v hospodě "U Pitrů" tyto plesy:

 • Myslivecký - 21. 1. 2005
 • Hasičský - 18. 2. 2005
 • 1.školní - 4. 3. 2005
 • Maškarní - 12. 3. 2005Základní škola informuje
Základní škola informuje

Střípky z naší školy

 • Děti z MŠ a žáci ze ZŠ se potěšili pohádkou Čert a Káča i pohádkou Popelka, kterou ztvárnila paní Vlčková maminka Evy ze seriálu Rodinná pouta i drobotinou byla identifikována. Velký ohlas u dětí i dospělých měl Pražský kabaret s živými pejsky. Žáci ZŠ odhalovali tajemství vánoční hvězdy ve výchovně vzdělávacím programu.
 • V říjnu jsme zrealizovali výlet do Všestar do plaveckého bazénu. Akce se zúčastnily i některé maminky dětí z MŠ, které pomáhaly hlídat drobotinu v prostoru vymezeném pro neplavce. Žáci ZŠ zaplnili v bazénu místo pro plavce. "Hranici" plavců a neplavců si hlídalo 8 neplavců ze ZŠ. Z bazénu jsme se vrátili unaveni, ale spokojeni.
 • V říjnu jsme též poprvé zrealizovali zdařilou akci "Sbíráme starý papír". Zbavili jste se 1 520 kg papíru. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se na akci aktivně podíleli, zvláště těm, kteří kontejner naplňovali. Těm, kteří naopak den před svozem kontejner vyprazdňovali přejeme, nechť je hřeje, že jim přispěli i děti, které si nevydělávají. Na jaře bychom chtěli sběr papíru opět zorganizovat.
 • Děti, rodiče i paní učitelky z MŠ se sešli na "Drakiádě". Škoda jen, že vítr úžasem nad krásnými draky ztratil dech.
 • Rodiče se společně s dětmi v MŠ sešli i koncem listopadu . Společně vyráběli vánoční ozdoby.
 • Byli jsme rádi, že i letošní rok k nám našel cestu Mikuláš. Jestli to přežili všichni? To Vám prozradí příspěvky žáků. Příspěvky nejsou stylisticky upravovány.

Čert a Mikuláš
Druhou hodinu jsme se učili matiku. Najednou jsem uviděl Mikuláše. Začal jsem křičet:"Mikuláš!!!!" Bylo to slyšet po celé škole i řiditelku to probudilo ze spánku. Přilítla jako blesk. Zvolá: " Vy tady křičíte, že i čert utekl."

Filip Klouček
Nikola Adamcová 3. ročník
Nikola Adamcová
3. ročník

Slyšíme zvonek. Koukáme ke dveřím. Rozlétnou se dveře, čert se nám kousek ukáže, ale hnedka zase zalezl. Šli jsme na chodbu. Mikuláš nám vyříkal hříchy a rozdal dobroty. Tak jsme to do sebe naházeli, protože jsme se hrozně těšili do školky. Já jsem to nemohl vydržet, furt jsem zvonil. Oblíkli jsme se a Radim měl kopírák a tak jsme se zmazali a furt jsme se chodili koukat do zrcadla. Hurá, konečně jdem. Andílci vepředu, pak čerti. My jsme mysleli, že to bude nuda jako vloni, ale letos nám Mikuláš dovolil jít k dětem a vyčmuchat zlobivce. Ale smrdělo to jen dobrotou. Andělé rozdali balíčky. Děti ze školky zazpívaly. Zpívaly i paní učitelky. Paní učitelky ze školy zpívaly o Mikulášovi i tancovaly.

Když jsme odcházeli, dostali jsme bonbón.

Milan Čáslavský, Kateřina Prášková,
Tereza Nikolajevová

 • Vánočním vystoupením chtěly děti z potěšit všechny své milé a blízké. Povedlo se.
 • Žáci ZŠ se několikrát v týdnu scházeli v ranních hodinách, aby mohli svými koledami ve středu 22. 12. od 17 hodin obdarovat všechny návštěvníky kostela v Býšti.
Johana Hadašová 4.ročník
Johana Hadašová
4.ročník
 • V letošním školním roce nabízíme dětem možnost rozvíjet svůj zájem a talent v kroužcích. V MŠ nejstarší děti navštěvují kroužek hry na zobcovou flétnu, který vede pí. uč. Reinberková. V ZŠ skupinu nejmladších hráčů na zobcovou flétnu vede pí. uč. Raabová, starší žáky Jana Brousilová, která též prohání ve hře na flétnu i nejstarší žáky. Jak se jim práce daří budete moci posoudit na vystoupení v kostele v Býšti 22. 12. od 17. hodin. Žáci si hrají i s anglickým jazykem prostřednictvím dvou kroužků pod vedením aprobované pí. uč. Raabové. Výtvarný kroužek vede pí. řed. Brousilová a keramický kroužek rodiče pí. Zbudilová a pí. Hadašová.
 • Ve středu 8. 12. žáci z keramického a výtvarného kroužku společně vyrazili na výlet do Hradce Králové. Cílem naší cesty byla návštěva výstavy betlémů vytvořených rukama dětí a shlédnutí úchvatného betlému našeho krajana pana Juračky z Holic. Unikátní dílo vznikalo 7 let. Jedná se o jediný keramický pohyblivý betlém na světě. Obsahuje přes 220 figur, z toho 60 pohyblivých. 70 světel nasvětluje scenérii domů, paláců, jeskyně, schodiště atd. Stůl pro betlém je vyroben z ořechového dřeva. Přední desku zdobí výjev z poslední večeře Páně, hlava Pána Ježíše s trnovou korunou a verš z Janova evangelia. Všichni jsme žasli nad kobaltovou a zlatou krásou.
 • K Vánocům patří i med.Nenechali jsme si proto ujít expozici včelích produktů, kde se děti prostřednictvím maňáska včelky seznámily s životem a činností včel. Samy si vyzkoušely jednotlivé role v hiearchii včelstva. Zkoumaly a obdivovaly křídlo, nohy, žihadlo včely pod mikroskopem. Vlastnoručně si vyrobily medovou voňavou svíčku.
 • Velkým zážitkem bylo i společné cestování dík spolehlivým řidičům a vozidlům rodiny Hruškových a Hadašových.
 • Ve škole zajišťujeme i pomoc dětem s poruchami učení, s kterými pracuje pí. uč. Ehlová. Žáci, kteří byli nově vyšetřeni v průběhu letošního školního roku budou s dyslektickou asistentkou pracovat od ledna. Těší nás, že ačkoliv je náprava poruchy učení záležitost dlouhodobá, podaří se některým žákům dík své práci ve škole i doma poruchy se zbavit. Jestliže však u žáků porucha přetrvává a oni přechází do jiné školy, přecházejí s nimi i dokumenty, které opravňují žáka využívat výhod v průběhu vyučovacího procesu.
 • V se potýkáme se špatnou výslovností dětí. Jestliže dítě dostane doporučení od odborného lékaře, má možnost brousit si svůj jazýček pod vedením logopedické asistentky paní Zdeňky Kuchařové. Úspěšnost však závisí i na každodenním trénování doma. V každodenní práci MŠ jsme se zaměřili na činnost preventivní, která má děti seznámit se správnou tvorbou a výslovností jednotlivých hlásek i jejich seskupení. Jak tuto činnost realizujeme Vám prozradí příspěvek pí. uč. Holubové.

MŠ navštěvují děti, které mají problémy s výslovností. Některé děti z tohoto důvodu měly i odklad školní docházky. Většina z těchto dětí dochází v MŠ k logopedické asistentce Mgr. Z. Kuchařové, některé navštěvují klinickou logopedii. I my v MŠ se snažíme s dětmi o prevenci a provádíme

 • dechová cvičení - správný nádech
 • hlasová cvičení
 • artikulační cvičení.

Vše provádíme formou hry.
Děti nejraději provádějí gymnastiku jazyka, při které si uvolňují jazyk hrou Na mlsouna, Na čertíka, Na hodiny, Na koníka … apod. Největší problém dětem dělá proměnit jazýček v rourku - tj. uvolnit jazyk, stáhnout rty, vytvořit z jazyka rourku a vysunout z úst ven. Každé dítě má k dispozici zrcátko, ve kterém si kontroluje správnost prováděného cviku a může sledovat, jak se pohyblivost jazýčku zlepšuje. Dětem chybí větší aktivita v procvičování výslovnosti doma s rodiči. Rodičům byl nabídnut metodický list, jak gymnastiku jazyka provádět. Pouze asi jedna třetina rodičů si list vyzvedla. I přes požadavek logopedické asistentky rodiče s dětmi doma cvičí minimálně.

Věříme, že se nám v další spolupráci s rodiči podaří dětem pomoci.

Kryštof Hruška 3.ročník
Kryštof Hruška
3.ročník
 • Končí kalendářní rok a od 1. 1. 2005 vstupuje v platnost nový školský zákon, který s sebou přinese i podstatné změny, o kterých budou rodiče informováni.

Nic však nezmění naši snahu o přijetí a pochopení každého dítěte a snahu o vytvoření podmínek, které v dítěti probudí touhu aktivně poznávat vnější svět i svět uvnitř sebe. Důraz klademe na práci s informacemi. Žáci se je učí vyhledávat a následně zpracovávat. Pronikají do tajů spolupráce - pokoušejí se rozdělovat si role, tvořit strategický plán a ten postupně realizovat. Učí se komunikovat a argumentovat, vyjadřovat své postoje, city. Přijímat, přiměřeně reagovat na rozdílné postoje i city spolužáků. Jistě i rodiče prvňáčků překvapilo, jak jejich děti pravdivě každý měsíc provádí sebehodnocení. To vše doprovází tvrdá práce žáků, která díky vhodně voleným formám je pro žáky přijatelná, zábavná. Nezbytnou podmínkou pro zdařilou práci je pocit bezpečí i seberealizace dětí. Dle chování žáků a na základě vyhodnocení písemných podkladů od žáků usuzuji, že se nám naplňování této podmínky docela daří. Pracujeme s projekty. Například čtvrťáky a páťáky zaujal projekt Strom. Žáci vyhledávali potřebné informace na internetu i v encyklopediích, zjišťovali si zajímavé údaje a vztahy prostřednictvím řešení slovních úloh v matematice, vyrobili si strom přání, v českém jazyku se zamýšleli např. nad tím, co mohl zažít starý strom.

Příspěvek Elišky Zajícové zveřejňujeme.

Za vesnicí žil starý strom. Odborně se jmenoval lípa srdčitá. Lípa byla mohutná a velká. Scházela se pod ní rodina zajíců s mláďaty. Strom si oblíbila. Pod stromem byla lavička, na kterou si chodili lidé odpočinout a popovídat si. Jednou se strom dozvěděl, že jeho kamarádi zahynou. Žil totiž na kraji lesa. Měl obavy i o sebe. Byl smutný a nesvůj. Jednou se pan starosta sešel se svým zástupcem. Kde? Přece pod naším stromem. Pan starosta říká: "Je škoda tohoto stromu. Neměli bychom se kde scházet. Tenhle strom se kácet nebude!" Pan starosta je hodný. Místo starých stromů lidé nasázeli nové a lípa se radovala, že má nové kámoše a že se dozví nové věci od lidí.


Vyluštíte z jakého názvu je vytvořen smějící se strom, který autorovi - Milanu Čáslavskému připomíná lesního muže?

Milan Čáslavský 4.ročník
Milan Čáslavský
4.ročník
 • Nedílnou součástí našeho školského zařízení je i školní družina. Její činnost je zaměřena na rozvoj zájmů žáků i na to, aby se naučila bavit sebe i ostatní spolužáky, aby každý při tvorbě týdenního plánu přispěl svou troškou do mlýna. O tom, jak se žáci cítí ve školní družině vypovídají příspěvky Dandy Řeháka a Míši Práškové.

Mně a Matějovi dalo hrozně práce nacvičit pohádku a také její 2. díl. Já, Honza a Míša připravujeme příběhy o rytířích. Budou mít 12pokračování. Zatím jsme zahráli 1. díl. Ve družině mě baví program Děti dětem, protože rád něco vymýšlím, třeba hádanky. Hrál jsem divadlo sám i s dalšími dětmi. Také jsem připravil ochutnávku salátu. Hrozně se těším na Vánoce. Až napadne sníh, budeme se družinou chodit sáňkovat, bobovat, stavět sněhuláka, hrady. A také bude pořádná koulovačka.

Daniel Řehák

Líbilo se mi, jak Filda, Matěj a Adam cvičili na žíněnce.
Ve družině mě baví hodně věcí: vyrábění, stavění z lega, modelování, hrabání listí, kreslení, hraní her, luštění křížovek a hádanek. Ráda hraju divadlo. Baví mě hrát si s Honzou s rytíři. Moc mně chutnaly ochutnávky salátů. Těším se na koulování, na Vánoce. Už se těším na dárky ve škole.

Míša Prášková
 • A na co se již těšíme my všichni?
  Na zápis našich budoucích prvňáčků, který se uskuteční dne 28. ledna 2005 od 14.15 do 17.30 hodin. K zápisu by se mělo dostavit zatím nejvíce dětí za nejméně 9 uplynulých let. Školáci připraví 19 dárečků pro očekávaných 18 předškoláků ® 1 si necháme v zásobě pro "strejdu Příhodu".
 • Na konec zimy a začátek jara připravujeme pro děti z MŠ a jejich rodiče tříměsíční grafomotorický kurz pod vedením PhDr. LADISLAVY KŘIŠŤANOVÉ. Měl by pomoci hlavně našim předškolákům k celkovému uvolnění těla a umožnit jim snadnější vstup do 1. ročníku ZŠ.
 • Rádi bychom také na závěr plesové sezóny uskutečnili 1. školní ples v hospodě U Pitrů - v pátek 4. 3. 2005. Naším přáním je, aby se všichni dobře pobavili a prožili společně příjemné chvíle. "Přijďte pobejt."
 • Na internetových stránkách obce nově najdete zachycený život dětí v průběhu školního roku prostřednictvím fotografií. Kdo máte možnost, nahlédněte.
 • Touto cestou děkuji všem rodičům a přátelům školy, kteří nás jakýmkoliv způsobem sponzorovali - ať prostřednictvím služby pro děti - např.zajištění dopravy, vedení zájmového kroužku nebo darem ve formě hraček, zakoupením rádia a přehrávače, spotřebního materiálu či finanční částkou. Máme radost, že na naše děti stále myslí i někteří rodiče, jejichž děti již jsou na plně organizovaných školách.Vnímáme to jako podporu našeho snažení. Ještě jednou za velké i malé díky.

Děti dětem - jak si naši žáci představují zimu a Vánoce.

Vánoce
složili žáci II. ročníku

Přišly k nám zas po roce
rampouchové Vánoce.
Maminka peče cukroví
pusinky sněhový.
Tatínek zdobí stromeček,
dává pod něj dáreček.
Já si hraji v pokoji,
čekám,až zvonek zazvoní.
Rozkrojíme jablíčka,
rozzáří se hvězdička.
Sedíme spolu u stolu,
je nám dobře pospolu.

Tereza Macháčková 4.ročník
Tereza Macháčková
4.ročník

Zima
Daniel Řehák 3. roč.

Jdou laně
potkaly saně.
A když je potkaly,
tak se konečně dočkaly.
A když potkaly Štědrý den,
myslely si, že si našly pěkný sen.
A když našly slovo Ježíšek,
tak dostaly kožíšek.

Zima
Kryštof Hruška 3. roč.

Snížek padá, tváře mrznou
a Vánoce se přibližujou.
Mikuláš se za minutu objeví
u zadních dveří.
Janku, běž mu otevřít,
ať nemrzne u dveří.
Kluci se hned koulují
a holky se radují.
Tatínek hned líbe mámu.
Máma zase myje káru.
V neděli si zapálili svíčku
a tuto básničku
snědl malý pes v balíčku.

Zima
Marie Ditrtová 3. roč.

Když je zima, tak je rýma.
někdy taky kašel.
Táta kapra zvedá, naseká ho, usmaží.
A pak přijde koleda.
Zazpíváme koledu,
pak na hory pojedu.
Sáňkování, koulování, to si užiju.Vánoce
Ditrt, Macháčková, Prášková 4. roč.

V zimě jsou tu Vánoce,
příjdou vždycky po roce.
Kapr, dárky, veselost,
každému jen pro radost.
Když si dárky rozbalíme,
štěstím se jen rozzáříme.
Sledujeme pohádky,
těšíme se na svátky.Vážení spoluobčané, k novoročnímu přání jsem si půjčila slova Kláry Dufkové.

"Duhový anděl v barevném dešti
všem tvorům ztraceným čaruje štěstí.
Obleče tě do červánků, zazpívá ti uspávanku,
a když tě sny chytí do tajemných sítí
tvoje vlásky pohladí svými křídly z hedvábí."


Blízkost andělských křídel v roce 2005
přeje Olga Brousilová


Renáta Rychterová 1. ročník
Renáta Rychterová
1. ročník
V letošním roce se narodili
V letošním roce se narodili
Filip Rážek Bohumileč
Sára Tomášková Zástava
Ondřej Buldra Bohumileč
Lucie Horáková Rokytno
Vojtěch Komárek Rokytno
Martin Kubizňák Rokytno
Tereza Formánková Rokytno
Touto cestou jim přejeme hodně zdraví a štěstí v jejich životě.


Odešli z našich řad
František Čepek Rokytno
Emilie Kmoníčková Bohumileč
Vítězslav Erber Rokytno
Jaroslav Tyc Bohumileč
Emilie Bláhová Bohumileč
Ladislav Kašpar Rokytno
Vzpomínáme.
Odešli z našich řad
A na závěr chceme popřát všem spoluobčanům mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky v nadcházejícím roce 2005.


Rokytenské noviny vydává v Rokytně Obec Rokytno, IČO 274178 ,vychází jako občasník číslo prosinec 2004 vyšlo 22. 12. 2004 registrační číslo MK ČR E 11467

Lukáš Hošek ©1999-2018