Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Rokytenské noviny
Vyberte si ročník novin:
Duben 2004

Vážení spoluobčané,
v dnešních novinách vás pozveme na akce konané v Rokytně v měsíci dubnu , informujeme o čem jednalo zastupitelstvo a rada, o evropských volbách , několik dalších drobných zpráv a na závěr již tradiční příspěvek Základní školy v Rokytně.


Zveme vás na " Pálení čarodějnic " , které se uskuteční dne 30. dubna 2004 ve večerních hodinách v prostoru odchovného zařízení "Kachňárna" . Občerstvení pro děti i dospělé zajišťuje MS Smrčiny Rokytno. (Grilovaná kuřata, párky na opékání, pivo,limo)
Sbor dobrovolných hasičů Rokytno pořádá 1. ročník závodu ROKYTENSKÁ MÍLE který se uskuteční 17.dubna 2004 v Rokytně v prostoru "Kachňárny" Závod bude probíhat dle pravidel závodů hasičské všestrannosti.

O čem se jednalo

Z jednání obecního zastupitelstva a rady obce rokytno za období leden - duben 2004

Rada se sešla celkem 5 x, obecní zastupitelstvo 2 x. Hlavní body jednání:

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 1/2004 ze dne 11.2. 2004

 1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední období.
 2. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2004. Příjmy: 9.659.800,- Kč Výdaje: 9.659.800,- Kč
 3. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků pro manžele pana ing. Davida Kuchaře a paní Mgr. Zdeňku Kuchařovou oba bytem Rokytno 73 , a to p.p.č. 154/29 o výměře 1019 m2 v obci a k.ú. Rokytno za cenu 200 Kč/ m2. Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000Sb. Vyvěšeno 27. 1.2004 , sejmuto 11.2.2004.
 4. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků pro pana Josefa Vymětalíka bytem Hradec Králové a paní Renatu Zavřelovou bytem Litětiny 98 , a to p.p.č. 154/27 o výměře 1369 m2 v obci a k.ú. Rokytno za cenu 200 Kč/ m2 Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno 26.1.2004 , sejmuto 11.2.2004.
 5. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků pro pana Martina Babáka bytem Pardubice a to p.p.č. 686/27 o výměře 1131 / m2 v obci a k.ú. Rokytno za cenu 200 Kč/ m2. Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno 27.1.2004 , sejmuto 11.2.2004.
 6. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků pro pana Petra Krpatu bytem Pardubice a to p.p.č. 154/66 o výměře 1369 / m2 v obci a k.ú. Rokytno za cenu 200 Kč/ / m2. Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno 7.1.2004 , sejmuto 11.2.2004.
 7. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků pro pana Dušana Švihoríka bytem Pardubice a to p.p.č. 686/29 o výměře 1137 / m2 v obci a k.ú. Rokytno za cenu 200 Kč / m2. Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno 7.1.2004 , sejmuto 11.2.2004.
 1. Obecní zastupitelstvo na základě vlastní žádosti manželů Markových , bytem Nové Město nad Metují , ruší Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 9.7.2003 na pozemek parc.čísla 686/27 v obci a k.ú. Rokytno .
 2. Obecní zastupitelstvo pověřuje kontrolní výbor - Marcela Boltíková , Dr. Marie Uhlířová , Lukáš Hošek - k výkonu veřejnosprávních kontrol .
 3. Obecní zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce za rok 2003
 4. Obecní zastupitelstvo schvaluje hospodaření Základní školy za rok 2003
 5. Obecní zastupitelstvo schvaluje odpisový plán a kalkulaci oběda ZŠ Rokytno.
 6. Obecní zastupitelstvo schvaluje odměny zastupitelstvu dle nařízení vlády 37/2003 Sb.
 7. Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2004 o stanovení příspěvku na pobyt dítěte v MŠ a školní družině .
 8. Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemků p.č.1123/112 , 1123/151 a 73/3 pro pana M. Svědiroha bytem Rokytno 131 v k.ú. a obci Rokytno s věcným břemenem za cenu obvyklou po provedení dešťové kanalizace na těchto pozemcích. Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000Sb. Vyvěšeno 7.1.2004 , sejmuto 11.2.2004. ,

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 2/2004 ze dne 7.4. 2004

 1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední období.
 2. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu. Příjmy: 1.802.000,- Kč Výdaje: 1.802.000,- Kč
 3. Obecní zastupitelstvo schvaluje zahájení III. změny Územního plánu sídelního útvaru Rokytno a schvaluje (ve smyslu § 14 odst. 1 stavebního zákona) požádat Magistrát města Pardubic jako pověřený úřad III. stupně o zpracování výše uvedené změny.
 4. Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na první etapu tlakové kanalizace na Krajský úřad Pardubice.
 5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci o volbách do Evropského parlamentu konaných dne 11.6. a 12.6. 2004¨.

Rozpočet obce Rokytno na rok 2004
Příjmy jsou v následující výši v tisících Kč:
Daňové příjmy 4 337,5
Nedaňové příjmy 1 108,8
Kapitálové příjmy 600,0
Přijaté dotace 613,5
Zapojení přebytku 3 000,0
CELKEM 9 659,8

Výdaje v tisících Kč :
Zem.,vodní a lesní hospodářství 4 070,0
Vnitřní obchod, služby, turismus 579,5
Doprava, silnice 615,0
Školství 632,0
Kultura,soc.péče,zájmová činnost 121,0
Bydlení, územní rozvoj 1 616,1
Ochrana živ.prostř. odvoz odpadů 391,0
Požární ochrana 72,5
Územní samospráva 1 460,7
Splátky půjček, 102,0
CELKEM 9 659,8
Odpady...

I když máme v obci umístěny odpadové koše a kontejnery na sklo a plasty , přesto někteří z našich spoluobčanů nedokáží jít a odložit nepotřebné obaly do příslušné nádoby . Jedná se především o hřiště a autobusové zastávky. Věříme , že ti , kteří zapomínají na slušné chování si vezmou tuto připomínku k srdci a nebudou nám ani ostatním znepříjemňovat život.

A ještě něco k poplatku za odpad na letošní rok. Především pro ty kteří " pozapomněli " , že poplatek byl splatný do 31.3.2004 . Poplatky lze zaplatit jedním z těchto způsobů:

 1. hotově v kanceláři obecního úřadu v Rokytně ( po ,út, čt, pá do 15.30 hod a st do 17 hodin )
 2. příkazem k úhradě
 3. poštovní poukázkou typu A
  ( hotovost - účet )

Majitelem účtu je Obec Rokytno. Účet je vedený u České spořitelny v Pardubicích
Číslo účtu 1205 469 309 / 0800 Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol uvést číslo popisné domu.

V případě nezaplacení poplatku do 30.4.2004 bude poplatek zvýšen o 50%.

Tlaková kanalizace

Administrativní přípravy I. etapy tlakové kanalizace byly prakticky ukončeny . Máme platné stavební povolení s nabytím právní moci . Je vybrán dodavatel stavby což je firma ABK Pardubice , která se ve výběrovém řízení umístila na prvním místě , a to i s cenou ve výši 17.983.200,- Kč bez DPH . Nejdražší nabídka byla od firmy Sylak Chrudim ve výši 20.316.445,- Kč bez DPH . Na základě těchto dokumentů bylo požádáno o dotaci jednak na Ministerstvo životního prostředí a v letošním roce byla podána žádost i na Krajský úřad v Pardubicích.

Termín zahájení vlastních prací závisí na přiznání dotace . Pokud bychom zahájili dříve ztrácíme nárok na jakoukoliv dotaci a bez ní se stavět nedá.

Jestliže vše dobře dopadne a dotace bude ještě v letošním roce přiznána svoláme na toto téma veřejnou schůzi , které se zúčastní i zástupci dodavatelské firmy ABK Pardubice a bude možné dohodnout případné drobné změny v umístění šachet.
I.etapa Rokytno
I.etapa Chvojenec
Vítání občánků

V sobotu 24.dubna 2004 bude v zasedací místnosti obecního úřadu v Rokytně " vítání občánků".

Do života přivítáme tyto naše malé spoluobčany :

Tereza Košová
Valentýna Trojanová
Matěj Vrbata
Filip Rážek
Sára Tomášková


Internetové stránky obce Rokytno

Obec Rokytno, tak jako mnohé jiné obce a města má vlastní internetové stránky. Najdete je na internetu pod označením

www.rokytno.cz

Obsah těchto stránek tvoří informace o aktuálním dění v obci a v jednotlivých částech jsou tyto informace: Obecní úřad - Základní škola - Rokytenské noviny - Kontakty - Hasiči - Sport - Historie obce - Jízdní řády - Fotogalerie - Okolní obce - Vzkazy - Ocenění

Zvláště chceme připomenout složku "ocenění" , kde jsou uveřejněny výsledky soutěže Zlatý erb , kterou vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo informatiky. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím informačních služeb sítě internet. Soutěž je součástí kampaně březen - měsíc internetu.

Obec Rokytno se letos poprvé účastnila soutěže a umístila se na druhém místě. Podrobnější informace najdete na internetových stránkách "Zlatý erb 2004"

Tímto chceme zároveň poděkovat správci a tvůrci stránek panu Lukáši Hoškovi.Zlatý erb 2004
Volby do Evropského parlamentu

Vážení občané,
ve dnech 11.června 2004 od 14 do 22 hodin a 12.června 2004 od 8 do 14 hodin se uskuteční hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky.

Místem konání voleb do Evropského parlamentu je

 • v okrsku č. 1 Rokytno je volební místnost v první třídě Základní školy v Rokytně pro voliče bydlící v Rokytně a Drahoši
 • v okrsku č. 2 Bohumileč je volební místnost v přísálí místního hostince pro voliče bydlící v Bohumilči a Zástavě

Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejdéle 3 dny před konáním voleb.
Dále pak volič k tomu, aby mohl hlasovat, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství platným dokladem ( občanský průkaz, pas ).
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise vydá hlasovací lístky (v případě, že je neobdržel nebo poškodil ).
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy na hlasovacím lístku se neprovádí.
Volič hlasuje tak, že vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. S voličem, který nemůže sám upravit h1asovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit, vložit do úřední obálky a vhodit do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to , aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své členy s přenosnou volební schránkou.
Pokud volič nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může nejpozději 27. května 2004 požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky.Rokytenské noviny vydává v Rokytně Obec Rokytno, IČO 274178 ,vychází jako občasník číslo duben 2004 vyšlo 16. 4. 2004 registrační číslo MK ČR E 11467

Lukáš Hošek ©1999-2018