Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Rokytenské noviny
Vyberte si ročník novin:
Prosinec 2003
O čem se jednalo

Za období od minulého vydání rokytenských novin se rada obce sešla cekem 7 x a zastupitelstvo jednalo 4 x.

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 3/2003 ze dne 11.6. 2003

 1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední období.
 2. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu k 11.6. 2003 Příjmy ve výši 629.000,- Kč Výdaje ve výši 629.000,- Kč - dle přílohy , která je nedílnou součástí usnesení .
 3. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků pro manžele Simonu a Libora Vápeníkovy , bytem Březhrad ,Březhradská 185 a to p.p.č. 686/26 o výměře 1252 m2 v obci a k.ú. Rokytno za cenu 200 Kč/m2. Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném znění. Vyvěšeno 26.5.2003 , sejmuto 11.6.2003.
 4. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků pro Aleše Kunarta , bytem Rokytno 144 a to p.p.č. 1123/162 o výměře 79 m2 v obci a k.ú. Rokytno za cenu 35 Kč/ m2. Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném znění. Vyvěšeno 16.4.2003 , sejmuto 9.6.2003.
 5. Obecní zastupitelstvo schvaluje sepsání smlouvy o budoucí kupní smlouvě s ing. Josefem Markem a ing. Zdeňkou Markovou na pozemek parcelního čísla 686/27 v obci a k.ú Rokytno. Cena 200 Kč/ m2.
 6. Obecní zastupitelstvo na základě § 55 odst. 3zák. 491/2001 Sb. ruší mandát panu Lukáši Hoškovi. Na uvolněný mandát nastupuje první náhradník v pořadí pan Aleš Leder.
 7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci na člena obecního zastupitelstva Ivany Počanové .

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 4/2003 ze dne 10.9. 2003

 1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední období.
 2. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu k 10.9. 2003 Příjmy ve výši 1.329.000,- Kč Výdaje ve výši 1.329.000,- Kč - dle přílohy , která je nedílnou součástí usnesení .
 3. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků pro manžele , ing. Josefa Marka a ing. Zdeňkou Markovou bytem Čs. Armády 481, Nové Město nad Metují a to p.p.č. 686/27 o výměře 1131 m2 v obci a k.ú. Rokytno za cenu 200 Kč/ m2. Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném znění. Vyvěšeno 7.6.2003 , sejmuto 4.7.2003.
 4. Obecní zastupitelstvo neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s městem Sezemice .
 5. Obecní zastupitelstvo na základě vlastní žádosti manželů Marvanových , bytem Hradec Králové , Durychova 1393 ruší bod č.3 usnesení 2/2003 a to na již schválený pozemek parc.čísla 686/28 o výměře 1140 m2 v obci a k.ú. Rokytno

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 5/2003 ze dne 29.10. 2003

 1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední období.
 2. Obecní zastupitelstvo schvaluje poplatek za svoz a likvidaci odpadů v roce 2004 ve výši 300,- Kč za občana .
 3. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků pro manžele , Aleše Doskočila a Olgu Doskočilovou bytem Dolní Ředice 96, a to p.p.č. 686/28 o výměře 1140 m2 v obci a k.ú. Rokytno za cenu 200 Kč/ m2. Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném znění. Vyvěšeno 28.8.2003 , sejmuto 24.9.2003.

 1. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků formou směnné smlouvy s paní Milenou Polákovou, bytem Grussova 413 , Pardubice a to dle geometrického plánu č.358 - 31/2001 po dokončení ověření funkčnosti nové cesty. Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném znění. Vyvěšeno 30.10.2002 , sejmuto 30.11.2002.
 2. Obecní zastupitelstvo na základě žádosti ing. Pavla Šebesty a Vlasty Kohoutové souhlasí s dělením pozemku 686/1 (PK) v lokalitě A2 a následným prodejem části uvedeného pozemku po zpracování GP. Dále souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě s ing. Pavlem Šebestou a Vlastou Kohoutovou bytem Velké náměstí 17 , Hradec Králové .
 3. Obecní zastupitelstvo neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s městem Sezemice .
 4. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2004, 2005 , 2006.
 5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí vzdání se náhradníka na uvolněný mandát a to paní Magdalenu Rážkovou. Jako další náhradník je pan Jaroslav Bažant , který se po podpisu slibu stává členem zastupitelstva .
 6. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozparcelování lokality Koupaliště na jednotlivé parcely a odprodej pozemků na individuální výstavbu.

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 6/2/2003 ze dne 10.12. 2003

 1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední období.
 1. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2004. Příjmy: 9.411.600,- Kč Výdaje: 9.411.600,- Kč
 2. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu na rok 2003 Příjmy: 249.000,- Kč Výdaje: 249.000,- Kč
 3. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku pro pana Pavla Šebestu a paní Vlastu Kohoutovou oba bytem Velké náměstí 17 , Hradec Králové a to p.p.č. 686/32 o výměře 1280 m2 v obci a k.ú. Rokytno za cenu 200 Kč/m2. Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném znění. Vyvěšeno 19.11.2003 , Sejmuto 9.12.2003.
 4. Obecní zastupitelstvo schvaluje přiznání odměny ředitelce školy.

Usnesení zastupitelstva obce Rokytno 6/1/2003 ze dne 10.12.2003
k realizaci nabytí a následného převodu akcií České spořitelny, a.s.

Zastupitelstvo Obce Rokytno k návrhu starosty Obce Rokytno:

 1. Bere na vědomí:
  Předloženou důvodovou zprávu ve věci schválení realizace nabytí a následného převodu akcií České spořitelny, a.s.
 2. Schvaluje:
  1. uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv
  2. uzavření Smlouvy o zastavení cenných papírů
  3. uzavření smlouvy o úplatném převodu cenných papírů
  4. uzavření smlouvy o převodu samostatně převoditelných práv
  5. smlouvu o postoupení práv a převzetí povinností

Jak třídíme a likvidujeme odpady

Nejprve velké poděkování všem , kteří poctivě třídí odpady , protože tím , že vytřídíme více o to méně zaplatíme za svoz a likvidaci odpadu. Abychom vás přesvědčili otiskujeme následující údaje . Jsou to skutečná čísla za období říjen 2002 až říjen 2003.

Druh odpadu Množství odpadu
Plasty 9,73 t
Sklo 10,51 t
Kovy 12,36 t
Papír 3,48 t
TKO 41,5 t

Příjmy Výdaje
od občanů 180.015Kč odvozodpadů 230.053Kč
EKOKOM 90.768Kč nákup popelnic 43.432Kč
  dohoda 4.750Kč
Celkem 270.783Kč Celkem 278.235Kč

Z výše uvedené tabulky je patrné , že docela významnou příjmovou položkou jsou příjmy od "Ekokomu". Jedná se vlastně o odměnu za vytříděné plasty , sklo, kovy a papír. Pokud bychom netřídili a nebyl příjem od "Ekokomu" , zvýšil by se poplatek na občana přibližně o 122,- Kč, pro čtyřčlennou rodinu je to 488,- Kč. To znamená , že na závěr můžeme konstatovat - třídit se vyplatí.

Odvoz odpadu

Poplatek za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2004 byl stanoven na 300 Kč za občana.
Splatný je do 31. 3. 2004.

Poplatek lze zaplatit jedním z těchto způsobů:

 1. hotově v kanceláři obecního úřadu v Rokytně ( po ,út, čt, pá do 15.30 hod a st do 17 hodin )
 2. příkazem k úhradě
 3. poštovní poukázkou typu A ( hotovost - účet )

Majitelem účtu je Obec Rokytno.
Účet je vedený u České spořitelny v Pardubicích
Číslo účtu 1205 469 309 / 0800

Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol uvést číslo popisné domu.

Harmonogram svozů popelnic v roce 2004

svozovým dnem bude pondělí

měsíc den
leden 5, 19
únor 2, 16
březen 1, 15, 29
duben 12, 26
květen 10, 24
červen 7, 21
červenec 5, 19
srpen 2, 16, 30
září 13, 27
říjen 11, 25
listopad 8, 22
prosinec 6, 20

Poplatek za psa

Poplatek za jednoho psa je 40 Kč, za každého dalšího 60 Kč.
Novelou zákona o místních poplatcích došlo ke změně - poplatek se neplatí za štěně do stáří tří měsíců , platí se za zbývající poměrnou část roku. Poplatek za psa lze zaplatit stejně , jako poplatek za odpad /při převodu na účet uveďte variabilní symbol - číslo domu/ , a je splatný též do 31. 3.2004.

I když máme zaplacený poplatek za psa , přesto pro nás platí ustanovení místní vyhlášky o zákazu volného pobíhání psů.
Stále máme v obci několik majitelů psů , kteří tento zákaz nerespektují - jejich psi ohrožují bezpečnost spoluobčanů a v neposlední řadě i znečišťují veřejná prostranství. Z těchto důvodů jsme opět započali jednání s odchytovou službou a bude prováděna nepravidelná kontrola s následným odchytem volně pobíhajících psů. Vzniklé náklady hradí majitel psa.

Sloupek dopisovatelů
(Tyto příspěvky nejsou upravovány)

Zpráva hokejového klubu
HC Rokytno

Letošní sezónu jsme zahájili na zimním stadiónu v Třebechovicích 26.10. zápasem, který jsme vyhráli 11:3 nad mužstvem Hurikán. Začátek sezóny se nám tedy vydařil a to , že první výhra nebyla náhoda se potvrdilo i v dalším zápase s Česticemi které jsme porazili 10:6. Toto utkání se hrálo 9.11. Další zápas následoval o týden později 16.11. s týmem Solnice, který po minulé sezóně velice posílil své mužstvo o kvalitní hráče. Utkání přineslo velice pěkné hokejové momenty a našim hokejistům se ve velmi náročném a urputném boji podařilo vyhrát 4:3. Další zápas následoval 22.11. s týmem Petrovic, který jsme vyhráli 5:1. Pevně věřím, že se nám bude dařit i nadále.

Také bych chtěl poděkovat fanouškům, kteří nás doprovází na zápasy v docela hojném počtu. K nejhlasitějším patří Vladimír Hofman, který svým projevem vydá za deset fandů soupeře, a proto mu hráči i vedení mužstva děkuje za jeho podporu. Doufáme, že nás podpoří i v dalších zápasech.

za HC Rokytno
Leder Václav

Naši mladí hasiči
Naši mladí hasiči

Rok 2003 jsme začali se 17-ti registrovanými dětmi. Během roku se k nám přihlásili 3 děvčata a 4 kluci. Účast na soutěžích byla vesměs dobrá a tak se obsazovala každá disciplína v kategoriích mladších a starších žáků. V soutěži dorostu pak jenom soutěže jednotlivců. Výsledky jsou takové, že nám lepší umístění přivážejí mladší kategorie , kde není tak velká konkurence a starší se pohybují mezi 6. - 9. místem. Lepší výsledky více závisejí na znalostech než na fyzické připravenosti - což mnozí z kluků ještě nepochopili.

Za úspěch bych považoval uspořádání okresní soutěže u nás, která byla velice dobře hodnocena po stránce organizační. Podobný závod by se měl konat v dubnu příštího roku. Hlavní náplní schůzek mladých hasičů je příprava na soutěže. V mimosoutěžní činnosti jsme se zabývali úklidem v hasičárně, mytím hasičského auta, tlakováním hadic, zhotovením nástěnek na OÚ ,ZŠ a vývěsky u zastávky. S dětmi jsme také navštívili Hasičské muzeum v Přibyslavi. Na požádání jsme předváděli ukázky požárního útoku na oslavách v Rábech.

Mladí hasiči děkují všem, kteří se v tomto roce podíleli na zorganizování akcí a přispěli tak k výchově nové generace hasičstva v naší obci a zároveň přejí všem hodně zdraví do roku 2004.

Jiří Trnka
A ještě spalovna

Abychom byli všichni dobře informováni o tom, co se kolem nás děje , povím Vám ještě pár slov o zamýšlené výstavbě spalovny v areálu elektrárny Opatovice.

V současné době se rozhoduje o tom, zda v areálu Opatovic vyroste nová velká spalovna. Čtvrtá v republice. Její kapacita spalování je 96000 t odpadků/ rok v první fázi, po rozšíření 200000 t / rok. Pálit by se mělo vše: odpadky, pouliční smetky, plasty, průmyslový odpad, barvy, laky, a to až do vzdálenosti 50 km a nebude-li naplněna kapacita , asi i vyšší.

K čemu a v čem je spalovna dobrá?
Pálí odpadky za vysokých teplot, tím vzniká méně škodlivin a uvolněná energie se použije na ohřev páry, výrobu tepla. Čistící filtry mají účinnost 95 % a více ( dle kvality) .

Co je její nevýhodou?
I přes kvalitní filtry nám přibude v blízkém okolí ve směru převládajících větrů zdroj znečištění ovzduší ( SO2, oxidy C , popílek vázající těžké kovy a dioxiny ) Po spalování navíc zbude struska asi 30 % původního objemu a 3% odloučený toxický popílek, který má být ukládán na úložiště škváry EOP Bukovina. Není jasné na jak dlouho úložiště vystačí a v jakých lokalitách se plánuje stavba dalších.

Spalovna je nákladné zařízení ( rozpočet cca 2,5 miliardy korun ), města Hradec Králové a Pardubice by měla přispět 400 milióny Kč. Jak by se výstavba a provoz dotkla hospodaření obcí nikdo blíž nespecifikoval. ( Ale nepočítejme se zlevněním svozu odpadků, v Liberci funguje spalovna od r. 1998 a v roce 2003 byl poplatek na osobu např. v Liberci 320 Kč a v Josefově Dole, obci v Jizerských horách 350 Kč (osobu).

V případě spalovny vzniká menší tlak na třídění odpadků, protože spalovna má na materiálové využití druhotných surovin přednost před jiným využitím. A spalovna nikdy nevyrobí tolik energie, kolik spotřebujeme při výrobě volných surovin.

V republice fungují 3 spalovny ( Praha, Brno, Liberec ) a žádná z nich nepracuje na 100 %. Budeme-li třídit, není důvod aby nám nestačily i nadále. ( Např. sousednímu Rakousku stačí 2 a další stavbu neplánují )

Alternativní koncepce nabízí MBÚ ( mechanicko - biologickou úpravu ) založenou na filozofii maximálního třídění v zařízeních k tomu určených. Tato zařízení jsou levnější, hospodárnější a nabízejí více pracovních míst. Jinými slovy výstavba spalovny je záležitost více než kontroverzní. Chcete-li se dozvědět více , nabízím Vám webové stránky (www.hnutiduha.cz, www.zeleni.cz a leták vyvěšený na úřední desce OÚ Rokytno ) , dále je možno kontaktovat Jiřího Malíka , Rokytno 148 tel: 606 766 742 nebo MUDr.Lubomíra Hadaše, Drahoš 3 , tel:466 689 297.

Chcete-li vyjádřit svůj nesouhlas, přidejte se k Petici proti záměru výstavby spalovny EOP Opatovice.

Hezký den.

MUDr. Julie Hadašová
Základní škola informuje
Základní škola informuje
Střípky z naší školy

Na školní rok 2003-2004 je v mateřské škole zapsáno 26 dětí.
Během měsíce září děti zhlédly v MŠ divadelní představení "O Červené Karkulce".
V říjnu jsme se s dětmi připravovaly na "Den zvířat". Pozorovaly jsme zvířata v obci - koně v ohradě, zvířata u Hlavatých. Děti soutěžily o nejhezčí nakreslený obrázek zvířete. Ze všech donesených obrázků jsme s velkými dětmi slepily leporelo.
13. listopadu přijela do MŠ opět pohádka - tentokrát "O Peřince a Pacičce".
S dětmi chodíme na vycházky a zkoumáme přírodu (co žije v hlíně, jak voní či zapáchá, sbíráme listí, větvičky stromů jehličnatých i listnatých), abychom byly připraveny na "Den stromu".
A je tu 26. listopad. Předškolní děti jedou do Ekocentra Paleta v Pardubicích, kde se zúčastnily programu "Míčky z ovčí vlny". Každé dítě si vyrobilo z přírodní ovčí vlny a z barvené ovčí vlny míček s překvapením. Je to pěkná makačka, ale míček se všem podařil a stálo to za to.
Je tady prosinec a další pohádka " O Brunclíkovi". Hned po pohádce přijdou čerti s Mikulášem. "Jestlipak mi něco nadělí - rychle vzpomínám na nějakou básničku".
Rychlíme si větvičky "Barborky", zdobíme si MŠ. Upečeme vánoční cukroví. Pro rodiče připravujeme na 16.12.2003 vánoční vystoupení. Vyzdobíme si vánoční stromeček, předáme zhotovená vánoční přáníčka a už se těšíme na ŠTĚDRÝ DEN!

Hana Holubová

V letošním školním roce se v září rozezněla základní škola hlaholem a smíchem 50 žáků.

Na prvňáčky se těšila nová paní učitelka Petra Raabová. Druháčci si v průběhu září postupně zvykali na práci v odděleních i na změnu třídní učitelky. Šestice čtvrťáků se vrátila k paní učitelce Ehlové, která jim v prvním ročníků pomáhala se zvládnutím čtení, psaní a počítání. Všichni žáci se postupně museli smířit s tím, že skončil blahodárný čas prázdnin a nastal čas poctivé práce, povinností, ale i radosti z nového poznávání a společných zážitků.

Školní družina nabízí zajímavé odpolední činnosti pro 25 žáků. U dětí jsou velmi oblíbené středy, kdy si děti samy připravují pro své kamarády program. A tak se hraje pohádka nebo se vyrábějí tiskátka atd. Dokonce už i všichni prvňáčci se s paní vychovatelkou poradili a své starší kamarády pobavili zdramatizovanou písní.

Žákům nabízíme rozvoj jejich talentu a zájmů i v mimoškolní činnosti - prostřednictvím již tradičních zájmových kroužků - hry na zobcovou flétnu, kroužku anglického jazyka, výtvarného kroužku. Velkému zájmu se těší keramický kroužek. Však všichni máte možnost prohlédnout si zdařilé zvonečky, které jsou součástí vánoční výzdoby školy. Mrzí nás, že se nám v letošním školním roce nepodařilo zajistit vedoucího pro sportovní kroužek. Jsme však rádi, že rodiče chápou potřebu sportovního vyžití svých dětí a ochotně je vozí do Sezemic, Pardubic či Hradce Králové. Z celkového počtu 50 žáků jsou pouze dva, kteří nenavštěvují žádný zájmový útvar. Všichni rodiče i pedagogové si společně uvědomujeme, že rozvíjení zájmů i talentu dětí a nabídka smysluplného využití volného času je tou nejlepší protidrogovou prevencí.

Využili jsme skutečnosti, že se nám ve škole sešli lidé s hudebním vzděláním, a proto jsme mohli i dětem z mateřské školy nabídnout hudební kroužek. Děti se v něm učí nové písničky, správným pěveckým dovednostem, tancují a též se seznamují s notičkami a pokoušejí se zkrotit vítr v zobcové flétně.

Vzhledem k tomu, že se v mateřské škole stále setkáváme s problémem špatné výslovnosti dětí, nabízíme servis logopedické asistentky, která spolupracuje s pí. učitelkami a společně se snaží rozhýbat dětský jazýček. Nic by to však nebylo platné, kdyby nepomohli rodiče s domácím procvičováním. Jedině tak je zaručen pokrok dítěte a částečné nebo úplné odstranění vady řeči. Rodiče tím umožní svým dětem snadnější vstup do základní školy, neboť výslovnost se promítá do písemného projevu dítěte.

V základní škole se věnuje dětem s poruchou učení dyslektická asistentka. Největší odměnou je vyřazení žáka s dyslektické péče, protože ji už nepotřebuje nebo i dílčí zlepšení. Opět je tato činnost závislá i na pomoci rodičů a pravidelném domácím procvičování. Někteří rodiče využívají možnosti zúčastnit se s žákem školní dyslektické nápravy. Domácí práce žáka je o to efektivnější.

V letošním školním roce jsme se zaměřili na intenzivnější využívání počítačů. Žáci mají volný přístup k počítačům od konce výuky až do doby ukončení provozu školy. Jedinou podmínkou je dodržování řádu počítačové učebny. Tímto způsobem žáci získávají možnost procvičovat si probírané učivo prostřednictvím výukových programů, vyhledávat a zpracovávat informace z internetu, či napsat si slohovou práci atd. Na počítačích pracují i prvňáčci, kteří se zvládají samostatně přihlásit prostřednictvím své domény a hesla a pak brázdí po dětském internetu, píší diktát slabik, slov, či navštíví dětský koutek. Jedinou nevýhodou je, že počítačová učebna je kmenová třída žáků prvního ročníků. Využívání PC při vyučování je spojeno s organizačními problémy. Přesto jsme investovali nemalý peníz do výukových programů pro žáky. Však již někteří rodiče i prarodiče využili možnosti se s programy seznámit v době vyzvedávání žáků ze školy či v době konzultačních hodin.

Uvítali jsme, že rodiče schválili návrh školy o využití nabídky netradičních výukových programů, organizovaných ekologickým centrem PALETA v Pardubicích. Byli to rodiče a obec, kteří zajistili našim žákům dopravu a stálo to za to.

Prvňáci navštívili dva výukové programy. První byl námětově svázán s podzimem. Děti si tvořily podzimní palety z nasbíraných přírodních materiálů a pochutnaly si na bramborách pečených v ohýnku. Při druhé návštěvě si děti vyrobily voňavé vánoční svíčky a povídaly si o vánočních zvycích.

Druháci a třeťáci zkoumali, co žije v půdě. Zážitky z práce popsali.

Co žije v půdě

Učili jsme se v přírodě. Byli jsme rozdělení do skupin. Dostali jsme nástroje. A začalo zkoumání. Našli jsme žížalu. Musel jsem ji vytáhnout, protože holky se bály. Pak jsme našli vajíčko. Ale nevěděli jsme, komu patří. Potom jsme našli šneka, ale zatím nám utekla žížala. A pak jsme ztratili hrabičky. Naštěstí je našel Milan. Pod střechou jsme modelovali, co jsme našli. Já jsem vymodeloval šneka, Mája také. Míša vymodelovala vajíčko, Terča také. Když měli všichni hotovo, bylo hodnocení skupin. Potom jsme šli k panu Kosinovi. Ten zatím vyryl díru a hlínu dával na papír. Nejdřív byla tmavší, to byl humus. Ten vzniká z mrtvých živočichů, z listí a klacíků. Potom se hlína pomalu zesvětlovala a bylo v ní víc kamínků.
Půdě škodí vítr a voda.

Filip Klouček
Dominika Piskačová
Dominika Piskačová

Čtvrťáci a páťáci se dovídali zajímavosti o bylinkách a používali svou tvůrčí fantazii při přípravě toho nejlepšího čaje.

Nyní se žáci ze školní družiny těší, že za nimi pracovníci z ekocentra zavítají a společně budou vyrábět svíčky.

Ještě bychom rádi zveřejnili úspěch našich žáků. V červnu jsme zasílali literární práce čtyř žáků do celostátní literární soutěže Jičín, město pohádek. Výsledková listina, kterou jsme v září obdrželi, nám vyrazila dech. Tři žáci ze čtyř v soutěži uspěli. Johanka Hadašová získala cenu časopisu PASTELKA za své minipohádky. Jedna z nich byla otištěna v dubnovém čísle Rokytenských novin.

Hlavní cenu, Pohádkový oříšek města Jičína, vyhrála Tereza Šindlarová. Její práci jsme zveřejnili v Rokytenských novinách v červnu.

Čestné uznání bylo uděleno Prokopu Šindlarovi.


Jeho práci zveřejňujeme

Kouzlo

Kdybych měl být zvířetem, chtěl bych být psem, protože pes může zažít moc a moc dobrodružství.
Jednou si takhle vyjdu a nedívám se, kam mě nohy vedou. Najednou se zastavím. Rozhlížím se. Nedaleko zahlédnu louku. Uprostřed se cosi blyští. Je parno. Mám žízeň. Rozběhnu se. A hle! Voda! Piju a piju a najednou z ničeho nic jsem pes. Nebo se mi to zdá? Abych to zjistil, zkusil jsem promluvit. Ale místo promluvení vyšlo ze mě HAF! HAF!
Najednou slyším: "Najdi mi taky jeden!" "Najdi si svůj!" Byl jsem v lese, tak mě to ani zas tak moc nepřekvapilo. Ale podívám se do koruny stromů a tam se honí dvě veverky. "Dej mi!" "Nedám!" "Dáš!" "Nedám!" Najednou jsem prožíval radost i smutek zároveň.
No, nic. Jdu dál. Zase slyším zvuky - drn, drn, drrrn. Pelášil jsem za tím hrůzostrašným zvukem, abych mu dal co proto. Peláším, peláším, ale stále nemohu najít, kdo ten zvuk vydává. Zastavil jsem se a zamyslel. Od čeho mám čumáček?!, řekl jsem si.
Za chvíli vidím pokácené klády. "Přiveďte ještě další chlapy na řezání dříví." "Hned to bude šéfe", odpovídá druhý hlas. To se mi moc nelíbí. "Už tu jsou pane." "Kácejte vše, co vám přijde do cesty." Zbytek jsem už neslyšel. Valí se na mne pět klád. Utíkám, utíkám. Najednou se přede mnou otevře veliká roklina. Skáču. Cítil jsem se jako jedna z těch klád. Padal jsem do řeky. Bum, plác, žbluňk. Těsně vedle plovoucí klády. Chytil jsem se a vylezl nahoru. Připadal jsem si jako kapitán na lodi. Ale jak se dostanu na břeh?! Ale co je to za kvičení, burácení, hřmění? VODOPÁD! Hlavou mě prolétly dvě myšlenky. První byla "KONEC SVĚTA!" druhá byla "SKOČÍM NA KÁMEN A ZACHRÁNÍM SE!" Zase padám. Všude hučení. Otočím se. Vylezl jsem na něj a přeskákal na břeh. Byl jsem velice zmožený. Byl jsem zachráněn. Lehl jsem si do trávy a usnul.
Ráno jsem se vydal proti proudu vody. Najednou letí dvě sýkorky. "Pomoz nám, lidské děti nám ničí hnízdo!" "Už tam běžím!" Jen co mě uviděly, byly pryč. "Děkujeme, vzpomeň si, když budeš chtít s něčím pomoci."
Sedl jsem si smutný v roklině a vzpomínal na mamku, taťku, bráchu a ségry. Usnul jsem. Třetí den se u mé hlavy objevily sýkorky s vodou. "Ty jsi pomohl nám, my pomůžeme tobě. Napij se." Tak jsem se napil.
Stojím před dveřmi našeho baráku. Jsem zase člověk. Jdu domů. Všichni už na mě netrpělivě čekají.

Prokop Šindlar

V učitelských novinách č. 34 ročník 2003 jsme se dočetli, že literární soutěže se zúčastnilo 99 autorů z celé republiky. Celkem bylo uděleno 7 cen pohádkového oříšku, 7 čestných uznání, 5 cen časopisu Pastelka, 1 cena divadélka Srdíčko a 3 ceny Novin Jičínska. Naše škola se tak zařadila mezi čtyři nejúspěšnější školy.

Johanka Hadašová
Johanka Hadašová


Rodiče, nepřehlédněte!
Dne 6. 2. 2004 se uskuteční zápis do prvního ročníku ZŠ.


Terezka Malíková
Terezka Malíková

Blíží se Vánoce, čas otevřených srdcí i náručí, čas obdarovaných i obdarovávajících. Naši žáci 2. až 5. ročníku se pokusili předat dárky - nedárky světu, Rokytnu, škole i rodičům. Nechť naši andělé strážní roku 2004 společně s námi umožní dárky přijmout.

Markéta Valentová
Markéta Valentová

Světe, daruji Ti:

 • lidi, co se mají rádi
 • jídlo a pití, čerstvý vzduch a čistou vodu
 • všude hůmor
 • přátelství, lásku, dobrotu
 • zdraví pro všechny
 • vědomosti
 • krásu
 • klid a mír

Rokytno, daruji Ti:

 • lásku, radost, vzájemnou důvěru
 • bezpečnost
 • čisté životní prostředí
 • krásu
 • pořádek
 • nový les, stromy, květiny
 • usměvavé lidi, aby lidé byli veselejší
 • houpačky, prolejzačky, klouzačky pro děti
 • blahobyt
 • nové krásné domy
 • aby ses zvětšovalo, rozšiřovalo
Eliška Zajícová
Eliška Zajícová

Školo, daruji Ti:

 • spoustu lásky, přátelství a upřímnosti
 • pohodu, volnost a hodně radosti
 • víc tříd, abys byla do deváté třídy, abychom nemuseli přecházet do jiné školy, protože jsi nej škola
 • abys měla tělocvičnu a trampolínu
 • úsměvy
 • abys byla pořád tak krásná jako jsi nyní
 • žáky s bystrým rozumem
 • peníze na tělocvičnu
 • slunce
 • abys byla usměvavá, pohádková
Barunka Malířová
Barunka Malířová

Rodiče, daruji Vám:

 • lásku, štěstí, přátelství, radost
 • nesmrtelnost
 • zdraví
 • nový byt
 • pohodu
 • konec hádek, aby jste se nezlobili
 • že se budu dobře učit
 • velkou pusu
 • štěstí v práci, aby Vás práce bavila
 • vůni svíček
 • radost z kytek a krásy
 • aby jste byli veselí
 • písničku na flétnu
 • pevné nervy
 • že nebudu zlobit a budu poslouchat

Co si přát na závěr roku 2003? Ať následující rok 2004 prožijeme ve zdraví, ať se nám daří zažívat hodně radosti, ať ochutnáme hodně plodů ze stromu láskovníku.

Olga Brousilová
Míša Nikolajevová
Míša Nikolajevová

V letošním roce se narodili
V letošním roce se narodili
Jakub M a ch a t ý Rokytno
Luboš M o r a v e c Rokytno
Tereza K o š o v á Bohumileč
Valentýna T r o j a n o v á Zástava
Matěj V r b a t a Rokytno
Touto cestou jim přejeme hodně zdraví a štěstí v jejich životě.


Odešli z našich řad
Jan Š l í m a Rokytno
Marie V o n d r o u š o v á Rokytno
Květoslava Č a p k o v á Rokytno
Jaroslav K r a u s Rokytno
Anna V o n d r o u š o v á Rokytno
Františka K o u b k o v á Rokytno
Libor C i p r a Rokytno
František T o m á š e k Zástava
Vzpomínáme.
Odešli z našich řad
A na závěr chceme popřát všem spoluobčanům a lidem dobré vůle mnoho zdraví , spokojenosti a lásky v nadcházejícím roce 2004.


Rokytenské noviny vydává v Rokytně Obec Rokytno, IČO 274178 , vychází jako občasník, číslo prosinec 2003 vyšlo 15.12.2003 registrační číslo MK ČR E 11467

Lukáš Hošek ©1999-2018