Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Rokytenské noviny
Vyberte si ročník novin:
Září 2001
Obsah:
Pozvánka na posvícení, Autobusový zájezd strana 1
O čem se jednalo, Sčítání lidu,domů a bytů 2001, Cyklistická stezka     strana 2
Školní rok, Typ na rodinný sobotní výlet strana 3
Zprávy hasičského sboru v Rokytně, Myslivecké sdružení "Smrčiny"
Rokytno , Kanalizace, Události v naší obci před sto lety
strana 4
Okénko do přírody strana 5


Vážení spoluobčané,
v dnešních novinách jsme pro vás připravili nejprve pozvánku na posvícení a autobusový zájezd, dále příspěvek ZŠ , hasičů, MS Smrčiny, informace o jednání rady a další drobné informace a zajímavosti.


Pozvánka
na posvícení .

Druhou neděli v září ,což je 9.září, bude v Rokytně tradiční posvícení
s houpačkami a kolotočem. Součástí posvícení je i taneční zábava ,
kterou pořádá SDH Rokytno v pátek 7.září v hospodě U Pitrů.
K tanci a poslechu hraje BONA MUSICA pod vedením Zdeňka Seidla z Býště.

Hudba

Vstupné je 30,- Kč
Začátek ve 20 hodinAutobusový zájezd

Autobus Obecní úřad spolu se Svazem důchodců v Rokytně připravil pro důchodce a zájemce z řad občanů AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD , který se koná ve středu 12. září 2001 .
V programu je návštěva přečerpávací vodní elektrárny "Dlouhé stráně". Zajímavostí na této elektrárně je to , že horní nádrž je ve výšce 1.348 m a dolní nádrž ve výšce 823 m nad mořem. To dělá výškový rozdíl 525 m. V případě potřeby elektrického proudu v rozvodné síti se přepouští voda přes turbíny do dolní nádrže. V opačném případě , tj. když je přebytek elektřiny, se voda vytlačuje čerpadly zpět do horní nádrže.
Dále je v plánu navštívit renesanční zámek Velké Losiny a papírnu s výrobou ručního papíru , které jsou taktéž v Losinách. Dále pak okresní město Šumperk.
Podle časové rezervy, bude možno při zpáteční cestě prohlédnout klášter v Králíkách, přehradu Pastviny, popřípadě město Žamberk.
Odjezd z Bohumilče v 5,45 hod. a z Rokytna v 6,00 hod od zastávek ČSAD.
Zálohu ve výši 100,- Kč vybírá Josef Kubizňák starší.

strana 2

O čem se jednalo

Od posledního jednání obecního zastupitelstva které se konalo 23.5.(usnesení uveřejněno v květnových novinách) se rada sešla celkem čtyřikrát 6.6. , 27.6. , 8.8. a 22.8. Jednalo se o těchto záležitostech :
 • příprava dětského dne se zástupci složek
 • schválení obřadní místnosti pro svatby ( velká zasedačka OÚ )
 • seznámení rady s hospodaření společnosti VaK Pardubice.
 • projednáno 15 stavebních oznámení
 • rada zvážila možnost zapojit se do Integrovaného dopravního systému organizovaného Mag. Města Pardubic. Prozatím nedoporučeno.
 • Schválen příspěvek v částce 2000,- Kč na vernisáž pořádanou v hospodě U Pitrů .
 • Projednání katastrálních hranic mezi k.ú. Choteč a k.ú. Rokytno.
 • Byla schválena ztrátovost linek ČSAD na měsíc květen a červen v celkové sumě 29.120,- Kč
 • Schválení odměny kronikářům
 • Projednána nabídka na výstavbu panelových domů
 • Doporučila na jednání zastupitelstva nabídku heraldické kanceláře
 • Projednala nesouhlasný dopis občanky z Bohumilče ohledně vedení trasy tlakové kanalizace
 • Vzala na vědomí provozování brokové střelnice ( u Kachňárny)
 • Rada se zabývala vytvořením krizového štábu v případě živelních pohrom
 • Byla stanovena cena za reklamu v obecních novinách
 • Rada doporučuje projednat v obecním zastupitelstvu odkoupení pozemků pod místní komunikací ( u reg. stanice plynu)

Cyklistická stezka

V úterý 11.9. 2001 bude slavnostně otevřena cyklistická stezka Sezemice - Choteč.

Sčítání lidu,
domů a bytů 2001

Český statistický úřad Pardubice zveřejnil výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001 pro okres Pardubice.

Obec Rokytno

Počet obyvatel celkem 735
 • z toho 376 žen tj. 51,2 %
 • a 359 mužů tj. 48,8 %
Obyvatelstvo podle věku:
 • do 14 let 148
 • 15 - 59 roků 467 ( 227 žen a 240 mužů )
 • 60 roků a starší 120 ( 75 žen a 45 mužů )
Obyvatelstvo podle národnosti :
 • národnost česká 694
 • národnost slovenská 7
 • národnost polská 1
 • národnosti ostatní a nezjištěno 33
Obyvatelstvo podle víry:
 • nezjištěno 60
 • bez vyznání 454 ( 61,8 % )
 • věřící 221 ( 30,1 % )
   z toho
  • církev římskokatolická 170
  • církev evangelická 15
  • církev husitská 11
  • ostatní 25
V obci žije 337 pracujících ( 147 žen a 190 mužů ) z toho jich 224 dojíždí za prací do jiné obce.

Domy a byty
Domy celkem 248
 • trvale obydlené 194
 • neobydlené 54
Byty celkem 315
 • trvale obydlené 256
 • neobydlené 59
Průměrný počet bydlících osob na 1 byt je 2 ,87.

strana 3
Vážení spoluobčané.
Každý školní rok je něčím charakteristický. Letošní školní rok je ve znamení příprav tvorby pedagogického dokumentu nazvaného Rámcový program pro předškolní vzdělávání.Postupně budeme opouštět rozdělování výchovného působení předškolního vzdělávání a jeho obsahu do jednotlivých výchovných složek.Budeme se snažit vypracovat takový program, který by nám umožňoval působit na celou osobnost dítěte - na oblast fyzickou, psychickou i sociální.Postupně Vás, rodiče, budeme seznamovat s výsledky našeho snažení.I v tomto roce budeme pokračovat ve školním projektu Já, škola, obec, kterým se snažíme naplňovat koncepci naší školy.
A nyní k organizaci školního roku. Zápisu do prvního ročníku se zúčastnilo 18 dětí. Z důvodu školní nezralosti si může ještě jeden školní rok šest dětí hrát a vzdělávat se v MŠ. To znamená, že ve školním roce 2001 - 2002 usedne do školních lavic 12 prvňáčků. Velmi si přejeme, abychom je nezklamali a aby se jim ve škole líbilo a cítili se v ní bezpečně.
Kdo naši školu opustil? Ke konci školního roku jsme se rozloučili s našimi žáky pátého ročníku. Dva z nich budou pokračovat ve studiu na Gymnáziu v Holicích, dva žáci přestoupili do ZŠ v Býšti, jedna žákyně bude dojíždět do ZŠ do Pardubic a zbývajících osm žáků bude ve vzdělávání pokračovat v ZŠ v Sezemicích. Bude se nám po všech stýskat, ale zároveň jim přejeme mnoho kamarádů, dobré učitele a hodně úspěchů na plně organizovaných školách.
Žák ze druhého ročníku přechází od září do třetího ročníku do školského zařízení v Pardubicích,
V průběhu školního roku z důvodu změny bydliště přestoupila žákyně druhého ročníku do ZŠ v Holicích.
Ze ZŠ v Sezemicích k nám přestoupí do pátého ročníku jedna žákyně.
To znamená, že 3. září se škola zaplní 51 žákem. Dívek bude 26 a chlapců 25. Do MŠ je zapsáno 31 dětí, z toho dívek 11 a 20 chlapců.. Děti v MŠ budou pracovat ve dvou třídách - rozděleny jsou podle věku. Výchovně vzdělávací proces bude v ZŠ probíhat ve třech třídách. Samostatný bude první ročník, který bude tvořit první třídu s počtem 12 žáků. Druhá třída bude slučovat druhý ročník (6 žáků) a třetí ročník (12 žáků). Třetí třídu budou tvořit žáci ze čtvrtého ročníku (10 žáků) a z pátého ročníku (11 žáků). Kapacita ZŠ je 60 žáků a kapacita MŠ je 36 dětí.
Aby babičky, dědové, tety i strýcové věděli, kdy mohou očekávat návštěvu těch nejbližších uveřejňujeme i organizaci školního roku 2001/2002.
Vyučování ve školním roce 2000/2001 začalo v pondělí 3.září 2001. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31.ledna 2002. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2002.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29.října a úterý 30.října 2001.
Vánoční prázdniny trvají od neděle 23.prosince do středy 2.ledna 2002. Vyučování skončí v pátek 21.prosince 2001 a začne ve čtvrtek 3. ledna 2002.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1.února 2002.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají od 4. února 2002 do 8. února 2002.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28.března a pátek 29. března 2002.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1.července do soboty 31. srpna 2002.
Období školního vyučování ve školním roce 2002/2003 začne v pondělí 2. září 2002.
Zápis do 1.ročníku proběhne v pátek dne 8.února. 2002.

Je příjemné, že již v září se můžeme chlubit úspěchem. V červnu jsme zasílali literární práce třech žáků do "Literární soutěže festivalu Jičín - město pohádky." Velmi nás potěšil dopis, který jsme obdrželi 30. srpna, cituji:

"Vážení přátelé,
s radostí Vám sdělujeme, že Vaše žákyně Tereza Vojtěchová uspěla ve velmi silné konkurenci v literární soutěži festivalu Jičín - město pohádky se svým souborem pohádek. Porota rozhodla udělit jí čestné uznání. Prosíme, tlumočte Tereze naše pozvání na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční ve čtvrtek 13. září od 1400 hodin v loutkovém divadélku Srdíčko v Jičíně (Husova ul. - pěší zóna). Protože Terezčin úspěch je i velkým úspěchem Vás všech, srdečně zveme i zástupce Vaší školy."

Těšíme se, že si Terezčiny pohádky budeme moci přečíst v časopisu Pastelka, Sluníčko nebo Mateřídouška, jejich redakce jsou spolupořadateli festivalu. Nad celým festivalem převzalo záštitu ministerstvo kultury České republiky.
Všem žákům přejeme radostný vstup do školy, rodičům i pedagogům hodně lásky, důslednosti, trpělivosti a soucítění. Nám všem pak příjemný, teplý a voňavý podzim.

Typ na rodinný sobotní výlet

Jičín - město pohádky

Sobota 15. 9. 2001

JAK RUMCAJS S CIPÍSKEM PORUČILI
TROJÍ TANEC A VYSTŘELILI RACHEJTLI


Odpoledne ČESKÉHO ROZHLASU

HRADEC KRÁLOVÉ DEN LIDOVÝCH NOVIN

POULIČNÍ MUZIKANTI a všelidový umělec VENDA HÁJEK

8,30 - 16,00 O RUMCAJSOVU BOTU - setkání s lodními modely - Koupaliště Kníže

9+10+15,00 PILULKY ČARODĚJE DOBRODĚJE - loutkové divadlo Bzenec - LS Srdíčko

9,00 PROČ BYCHOM SE BÁLI - výlet pro rodiče s dětmi - Český ráj

9,30 POSTUPOVÁ SOUTĚŽ VE SPORTOVNÍM TANCI - dětské páry - Kulturní dům

9,30 DOPOLEDNE PELE - MELE (samostatně zveřejněný program) - Valdštejnovo nám.

10,00 CÍSAŘOVY ÚLPLNĚ NOVÉ ŠATY - divadelní představení - K-klub

10,00 + 16,00 PERNÍKOVÁ CHLALOUPKA - loutkové divadlo JULIE a spol. - Nádvoří zámku

11,00 MORAVSKÁ ŠERMÍŘSKÁ SKUPINA ASMODEUS - Žižkovo náměstí

13,30 ČTYŘNOZÍ PŘATELÉ - ukázka dovedností sever. Plemen - Lipová alej

14,00 + 15,00 PETR PAN maňáskové divadlo Nová Akropolis - Žižkovo náměstí

14,30 ODLPOLEDNÍ PELE - MELE (samostatně zveřejněný program) - Valdštejnovo nám.

20,30 RUMCAJS VYSTŘELÍ RACHEJTLI - Valdštejnovo nám.

HRAJEME, ZPÍVÁME A TANČÍME DÁL…. - Náměstí a nádvoří

strana 4

Zprávy hasičského sboru v Rokytně.

HASIČ

Kdo se byl podívat v červnu na okrskové soutěži u "Kachňárny" , jistě si všiml požárního útoku hasičského potěru z Bukoviny a hlavně pak jejich nadšení pro tuto činnost. I v naší obci se našlo několik chlapců, které toto zápolení zaujalo . Proto jsme na červnové valné hromadě tuto problematiku projednávali a došli jsme k závěru, že bychom se mohli naší mládeži více věnovat. K práci s mládeží se uvolil pan Jan Vrbata mladší a výcvik by se prováděl v neděli dopoledne. S výcvikem by se započalo 16. nebo 23. září a to je závislé od následujícího:
1, Souhlas rodičů a příspěvek na cvičící děcko je za rok 50,- Kč a 30,- Kč přispěje Obecní úřad. Tento příspěvek je zároveň pojištěním pro případ úrazu.
Jelikož v příštím roce oslaví náš sbor 120 let od svého založení, chtěli bychom, aby se i naše mládež na těchto oslavách představila svým uměním. K hasičské problematice provede pan Trnka Jiří mladší , po dohodě s paní ředitelkou , na začátku školního roku besedu v naší základní škole.
Věřím, že se nám podaří rokytenskou mládež pro tuto činnost nadchnout a nezůstane jen při slovech ,jako doposud.
Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na posvícenskou taneční zábavu, kterou pořádáme v pátek 7. září od 20 hodin v sále hospody U Pitrů. K tanci a poslechu bude hrát skupina "Bona musica" pana Zdeňka Seidla z Býště. Na Vaši přítomnost se těší rokytenští hasiči.

Za SDH Rokytno Jindřich Čapek


Co nás ještě čeká ??????

V první polovině měsíce září t.r. bude naším MS pořádán první společný hon na kachny. Lovit se bude Bohumilečský rybník , na nějž jsme jako každý rok vypustili odchované kachny. V dalších měsících až do prosince t.r.budeme po celoroční chovatelské práci provádět odlov bažanta a zajíce celkem na čtyřech honech.
Nesmíme však zapomenout , že nám již začíná každoroční práce s přikrmováním zvěře a zajištěním dostatečného množství krmiva , a to jak pro pernatou, tak spárkatou zvěř.
Dále se nám podařilo realizovat u odchovného zařízení Rokytno přístřešek, který jistě bude využívat široká veřejnost při pořádaných akcích a to jak naším mysliveckým sdružením, tak ostatními složkami nebo organizacemi obce Rokytna.
Přejeme našim členům a hostům, kteří se zúčastní našeho solečného honu , mnoho loveckých zážitků.

Lovu zdar

Za MS "Smrčiny" Rokytno
Jednatel Ladislav Filouš


Kanalizace

Většina z Vás obdržela dopis od firmy Neptun Presskan , jehož přílohou byla " Smlouva o budoucí smlouvě" na pozemky , které vlastníte. Ti z Vás, kteří dopis se smlouvou obdrželi a smlouvu ještě nevrátili , prosíme o její urychlené vrácení.
V několika málo případech nastal problém, jednak ve špatné adrese ( změna nenahlášena na kat. úřad, nebo nevyřízené dědictví apod. ). Tyto případy budou řešeny samostatně.
Aby mohlo být zahájeno územní řízení , je třeba souhlasu asi 190 vlastníků pozemků. Jistě chápete, že takto náročná agenda se nechá zvládnout pouze za dobré spolupráce nás všech. Proto na závěr děkujeme všem, kteří smlouvy odeslali včas.

Události v naší obci před sto lety.

Rok 1901 : na začátku ledna až do dubna bylo mnoho sněhu , takže zima dlouho trvala. Jaro bylo studené až do máje , potom ale nastalo takové sucho , že od prvního máje až do konce června nepršelo a při tom tak veliké horko že na místech všechno vyprahlo. Sena bylo moc málo , tak že každý rolník ho měl o polovinu méně . Jetele nebyly vůbec žádné , poněvadž příštím rokem byly od myší sežrány.
Tento rok byla také zavezena velká louž u Pithartových a okolo silnice nasázeny lípy. Podzim byl mírný, takže každý rolník mohl svá pole dobře zorati. Bylo teplo až do konce roku. Tento rok bylo málo krmení pro dobytek , takže dobrá sláma byla hned do vánoc za tři zlaté mince.


strana 5

Okénko do přírody

Slimáci, plzáci a jak na ně.

Slimak Již několik let dohánějí k zoufalství zahrádkáře plži a slimáci. Co dokáží na zahrádce každý zahrádkář ví. Likvidují klíčky rostlin, mladé rostlinky , vyžírají hlízy a plody. Při dlouhodobém suchu mohou hladovět i několik měsíců. Nejvíce škodí za vlhka od soumraku do rána a za deště i ve dne.
K přirozeným nepřátelům plžů patří především krtci, rejskové, ježci, ještěrky, slepýši. Při větším napadení, které je i u nás, je tato přirozená ochrana nedostatečná a pak nezbývá zahrádkářům nic jiného , než se bránit jiným způsobem.
Na zahrádkách se můžeme pokusit o sběr plžů. Pokud to jde , ohrožené části zahrady chráníme půl až metr širokými pásy sypkého materiálu
( dusíkaté vápno, vápno, dřevěný popel) , ale jejich působnost za deště mizí. V místech s pravidelným výskytem je vhodné používat celoplošně granulované dusíkaté vápno. Při kalamitách aplikujeme přípravky
( AZ SLUG Pellets, Mesurol 50 WP, Mesurol Schneckenkorn, Vanish Slug Pellets) a to přesně podle návodu. Na ošetřená místa je nutné zamezit přístup domácím zvířatům a nepoučeným osobám.
A ještě jedna "babská" rada na závěr.Na likvidaci stačí kuchyňská sůl , ale každý slimák se musí posolit samostatně .

Užitečný predátor

Had Jak bylo patrno z předchozího článku příroda se stále mění .Někdy k lepšímu jindy zase k horšímu. Tou lepší stránkou je rozšiřování živočišných druhů , o kterých jsme si mysleli , že v naší lokalitě již nežijí. Jsou to například užovky , které jsou u nás stále častěji k vidění a dokonce na zahradách a dvorcích. V mnohých z nás ovšem stále přežívá představa , že každý had je jedovatý , což u užovky samozřejmě neplatí. Dále je užovka často zaměňována se zmijí . I kdyby se nám zde zmije objevila není natolik nebezpečná , jak se mnohdy traduje. Zmije obecná je naším jediným jedovatým hadem. Je to plachý tvor , který se brání a uštkne jen z donucení. Málokdo ví , že obvyklá dávka toxinu v jednom uštknutí je asi 3,5 mg, zatímco k usmrcení zdravého dospělého člověka je potřeba 15 mg. Lékařská pomoc po zmijím útoku je nutná jen při napadení alergika , kardiaka nebo malého dítěte. Zmije ,která se vyhřívá někde na lesní cestě, o nás obvykle ví už na vzdálenost 10 metrů a snaží se odplazit. Jen když jí v tom chceme zabránit, začne syčet a dělá výpady asi tak na vzdálenost 30 cm. Jasně se tedy brání a neútočí, jak se mnozí domnívají. Tak jako ostatní hadi i zmije se snaží svým jedem šetřit, potřebuje ho hlavně k lovu a pak teprve k obraně. Její hlavní potravou jsou hraboši a myšice. Jde tedy o velmi užitečného tvora, který nám pomáhá redukovat počty drobných hlodavců , a proto si zasluhuje naši ochranu.

Obsah:
Pozvánka na posvícení, Autobusový zájezd strana 1
O čem se jednalo, Sčítání lidu,domů a bytů 2001, Cyklistická stezka     strana 2
Školní rok, Typ na rodinný sobotní výlet strana 3
Zprávy hasičského sboru v Rokytně, Myslivecké sdružení "Smrčiny"
Rokytno , Kanalizace, Události v naší obci před sto lety
strana 4
Okénko do přírody strana 5

Rokytenské noviny vydává v Rokytně Obec Rokytno, IČO 274178 , vychází jako občasník, číslo ZÁŘÍ 2001 vyšlo 4.9.2001 registrační číslo MK ČR E 11467


Lukáš Hošek ©1999-2018