Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Rokytenské noviny
Vyberte si ročník novin:
Květen 2001
Obsah:
Zveme Vás na dětské dny strana 1
Z jednání OZ a rady obce Rokytno za poslední období, Financování škol     strana 2
Myslivecké sdružení "Smrčiny" Rokytno strana 3
Hasičské aktivity strana 4Vážení spoluobčané,

v dnešních novinách vás pozveme na dětské dny, informujeme o čem jednalo obecní
zastupitelstvo a rada, dále se dozvíte něco o činnosti Mysliveckého sdružení a Sboru
dobrovolných hasičů.

Zveme Vás na dětské dny

Dne 2. června 2001
ve 14 hodin
se koná
Dětský den
na hřišti v Bohumilči,

který pořádá svaz dobrovolných hasičů a mysliveckého sdružení za podpory obecního úřadu a místních občanů. Občerstvení a opékání buřtů na závěr dětského dne je zajištěno, a proto neváhejte, přijďte si zasoutěžit a bobavit se.
V případě špatného počasí se dětský den bude konat v sále pohostinství v Bohumilči. Zveme všechny děti a občany na odloledne plné her.

Místní občané z Bohumilče

Dne 23. června 2001
od 14 hodin
se koná
Dětský den
v Drahoši

Hry, soutěže a sladké odměny pro děti,
opékání buřtů na závěr.
Občané Drahoše zvou děti
z Rokytna i Bohumilče

Dne 30. června 2001 od 14 hodin se koná
Dětský den v Rokytně
v prostoru u rybníka a odchovného zařízení "Kachňárna",

kde proběhnou soutěže pro děti a závěrečný táborák s opékáním párků.

strana 2

O čem se jednalo

Z jednání OZ a rady obce Rokytno za poslední období

Rada OZ se v období od 25.4.2001 do dnešního dne sešla celkem 2x a to 25.4. a 9.5.

Na programu jednání byly tyto hlavní body:

 • rada vzala na vědomí celkem 8 stavebních rozhodnutí
 • schválila zaplacení ztrátovosti linek ČSAD Chrudim za měsíc březen 11.633,- Kč a za měsíc duben 11.653,- Kč
 • schválila zaplacení neinvestičních nákladů za naše žáky docházející do ZŠ Býšť v částce 18.675,- Kč (5 žáků)
 • projednala a doporučila OZ nabídku firem (technologií) na čistírnu odpadních vod (ČOV)
 • seznámila se se změnami ve způsobu financování škol zřizovaných obcí
 • přijala žádosti o odkoupení obecních pozemků v k.ú. Rokytno od manželů Černých
 • přijala žádost o domek v řadové výstavbě
Obecní zastupitelstvo se sešlo 25.5.2001 a schválilo usnesení v tomto znění:
 1. OZ bere na vědomí jednání rady za poslední období.
 2. OZ schvaluje prodej okcií České spořitelny a.s.
 3. OZ souhlasí s výstavbou ČOV v lokalitě "Nájemnice" a typem čistírny Stainless Cleaner SC 1.200 od firmy REC.ing
 4. OZ schválilo prodej pozemků pro Miroslavu a Radomíra Trnkovy.
 5. OZ schvaluje výsledek hospodaření za rok 2000 a bere na vědomí zprávu číslo 68 ze dne 10.5.2001 z kontroly o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2000, provedené na základě zákona o obcích.
 6. OZ schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2001 dle přílohy.
 7. OZ schvaluje koeficient výpočtu nájemného Ki=1,04 pro období 07 - 12 / 2001.
 8. OZ deleguje na valnou hromadu společnosti VaK Pardubice starostu obce pana Jasefa Kubizňáka.
 9. OZ ukládá uveřejnit na internetových stránkách obce nabídku pozemků v lokalitě A2.

Jiří Trnka

Financování škol

Jak jste se v předchozím sloupci dočetli, rada projednala změnu financování základních škol a předškolních zařízení. Považujeme za nutné teneto odstavec poněkud rozvést a objasnit.
Tak tedy jak probíhalo financování doposud:

 • prostředky na mzdy zaměstnanců školy a základní učebnice byly přidělovány ze státního rozpočtu školským úřadům a ty je přerozdělovaly přímo školám.
 • prostředky na provoz a údržbu (el. energie, plyn, voda atd.) byly školám přidělovány z rozpočtů obecních.
Dále je obec povinna přispívat obcím na provozní náklady, kde žák plní školní docházku. V našem případě je to příspěvek ve výši
 • 131.320,- Kč (40 žáků) městu Sezemice
 • 10.832,- Kč (2 žáci) městu Holice
 • 18.675,- Kč (5 žáků) obci Býšť
 • 29.206,- Kč (9 žáků) městu Pardubice
Zpětně obec Rokytno získá za 13 žáků dojíždějících do naší školy z okolních obcí 49.920,- Kč.
Nový způsob financování, který nabyl platnosti od druhého čtvrtletí letošního roku se příliš neliší. Vzhledem k tomu, že byly zrušeny školské úřady a zřízeny referáty školství Okresních úřadů je tok peněz na platy zaměstnanců školy a učebnice následující. Okresní úřad Pardubice zašle finanční prostředky určené pro školu na účet obce. Obec je zaúčtuje jako přijatou dotaci a neprodleně převede na účet základní školy. Jistě vám to připadá, jako když se drbeme pravou rukou za levým uchem, ale my s tím fakticky nemůžeme nic jiného dělat, než plnit nařízení.
Financování provozu a údržby zůstává stejné, tak jak bylo výše uvedeno.

strana 3

Myslivecké sdružení "Smrčiny" Rokytno

Je konec května a přichází měsíc červen. Právě tento měsíc se vyhlašuje za "měsíc myslivosti". Ne bezdůvodně. Je to proto, že zejména v tomto období většina pernaté a srstnaté zvěře klade a vyvádí svá mláďata, aby zachovala existenci svého rodu v přírodě. Protože hlavním posláním myslivce je zvěř chovat a chránit, věnuje její ochraně v tomto období co největší pozornost. Jde hlavně o to, aby se zajistil co největší klid a zabezpečila ochrana hnízdící a rodící zvěře proti škodné.

Pro Vaši informaci uvedu, která zvěř je považována za škodnou a může se proto lovit po celý rok. Je to liška obecná, psík mývalovitý, vrána obecná a straka obecná. K těmto připojujeme toulavé kočky a pytlačící psy. Věřme, že drtivá většina myslivců na posledně jmenované velmi nerada střílí, neboť vetšina z nich jsou jejich chovatelé.
Právními předpisy jsou dána pravidly, za jakých okolností lze tato zvířata v přírodě tlumit.
Víme, že ve většině případů nese za toulání a pytlačení koček a hlavně psů vinu sám majitel, neboť je nechává volně bez dozoru pobíhat jak po vesnici, tak po jejím okolí. Nezřídké jsou i případy, kdy takzvaní milovníci zvířet, kteří se chtějí svých miláčků zbavit je přivezou autem a odloží daleko od domova někde v poli.

V měsíci červnu se na velkých plochách provádí mimo jiné i první seče luk, jetelů a vojtěšek. V tomto období vidíme naše členy před sekáním vyhledávat v prostorech hnízdící zvěř a označovat hnízda. z porostů se vyhánějí mimo sečené plochy zajíci a srny s mláďaty. Věříme, že i drobní chovatelé, kteří sekají v honitbě na menších plochách trávu budou zvěř podobným způsobem ochraňovat.

I v letošním roce pro lepší zazvěření honitby hlavně drobnou zvěří počítáme s vypouštěním 50 bažantích slepic, které nakupujeme v kooporeční odchovně ve Dřítči. Z rovna tak v letošním roce odchováme a vypustíme 300 divokých kachen na Bohumilečský rybník.

A co naše společenská činnost?
I přes některé drobné chyby myslím, že můžeme velice dobře hodnotit, soudě podle velké účasti, uspořádání a zabezpečení pálení čarodějnic.
Z dalších akcí, které si dalo naše MS do plánu jmenujeme zvěřinové hody 26.5., zabezpečení hasičského dne občerstvením 9.června, 8.žáří budeme pořádat hlavní hon na kachny se střeleckou soutěží a celodenním programem.

Veřejnost zveme na sledování Podzimních zkoušek loveckých psů ohařů, které 6.října uspořádáme v naší honitbě.

Členové našeho mysliveckého sdružení jsou připraveni pomoci obecnímu úřadu samozřejměi při pořádání dětského dne v Rokytně, případně finančně podpořit dětské dny v dalších obcich.

Z krátkého připomenutí naší činnosti i plánů dalších akcí vyplývá, že hodně svého volného času naši členové věnují ochraně přírody, zlepšováni podmínek pro zvěř i naplňováním kulturního a solečenského života obce.
Veříme, že najdeme u našich spoluobčanů pro naši činnost pochopení a podporu.

Za MS "SMRČINY" Rokytno
ing. Ivo Minařík
myslivecký hospodář


strana 4

Hasičské aktivity

HASIČ

Jaro v našem Sboru dobrovolných hasičů začalo 2.dubna poplachem s následným výjezdem do obce Veská, kde se v rámci spolupráce Mikroregionu "Loučná" prováděla v součinnosti s ostatními hasičekými sbory dálková doprava vody pro hašení lesního porostu (jako námět). Další akcí byl sběr železného šrotu, který se uskutečnil před velikonocemi 11.dubna. Ve čtvrtek 3.května byl proveden zkušební poplach s výjezdem do prostoru "kachňárny" na ověření možnosti uskutečnit okrskovou soutěž. V nočních hodinách následujícího dne pak ostrý poplach s výjezdem do sousedního Chvojence, kde od blesku hořela stodola a půdní prostor pana Kouby. V sobotu 19. května se uskutečnily, požárně-preventivní prohlídky v několika domech po celé obci. Všechny výše uvedené akce byly organizačně i fyzicky velmi dobře zvládnuty. Dne 25.května bylo námětové cvičení v rámci okrsku s dálkovou dopravou vody.

A co nás čeká v nejbližším období:

Okrsková soutěž v požárním útoku, která se uskutečnív sobotu 9.června 2001 v prostoru u "Kachňárny" v Rokytně a zúčasní se jí hasičské sbory Bohumilče, Borku, Bukoviny nad Labem, Dřítče a Rokytna.


Sraz soutěžních družstev bude ve 13 hodin a vlastní soutěž bude zahájena ve 14 hodin. Vyhodnocení soutěže proběhne v 16:30 hodin.
Soutěž se uskuteční za každého počasí a vítěz by měl postoupit do okresního kola, které bude 23.června v Čeperce.
Občerstvení při okrskové soutěži bude již od 13 hodin zajišťovat Myslivecké sdružení "Smrčiny" a tak věříme, že budou všichni přítomní spokojeni.
Berte to zároveň jako pozvánku na tuto soutěž, abyste podpořili soutěžní družstva v jejich zápolení.

Poslední akcí v prvním pololetí letošního roku bude účast našich hasičů na dětském dni 30.června, kde jim připraví dvě soutěže s odměnami.

Jindřich Čapek

Obsah:
Zveme Vás na dětské dny strana 1
Z jednání OZ a rady obce Rokytno za poslední období, Financování škol     strana 2
Myslivecké sdružení "Smrčiny" Rokytno strana 3
Hasičské aktivity strana 4

Rokytenské noviny vydává v Rokytně Obec Rokytno


Lukáš Hošek ©1999-2018